Zavod
 
 
Klinički zavod za kemiju KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, Zagreb
Telefon/Fax: 01/3768 280, E-mail: kzzk@kbcsm.hr
 
Zadnja izmjena: 21.12.2018
   
 


Uvod

INTRANET
Laboratorij
Povijest
Akreditacija
Organizacija
Foto album
Analitika
Testovi

Testovi - ne rade se
Kontrola kvalitete
ZA KORISNIKE
BOLESNICI

ZDRAVSTVENO OSOBLJE


Kontakt

KORISNI LINKOVI:

Lab Tests Online

HDMBLM

HKMB

IFCC

EFLM

HAA

 

Laboratorijski testovi mogu se po želji pregledavati i pretraživati prema:

Pregled testova prema lokacijama:

U sadržaju lokacija testovi su poredani abecednim redom unutar medicinsko-biokemijskih područja. Svakom je testu pridružena i vrsta uzorka koja se testira.
Ulaskom u sadržaj svakog testa bit će Vam dostupne sljedeće informacije:

  • Vrsta uzorka
  • Vrsta spremnika
  • Vrijeme izdavanja nalaza
  • Analitička metoda
  • Vanjska kontrola kvalitete
  • Interferencije
  • Referentne vrijednosti
  • Klinička značajnost testa
  • Biološka varijabilnost
  • Odgovorna osoba, telefonski broj i E-mail Zavoda

Pripreme za pretragu možete naći na lijevom stupcu mrežne stranice pod nazivom Informacije bolesnicima. Na istom mjestu možete naći i informacije za zdravstveno osoblje.


Podatke o mjernoj nesigurnosti pretraga kliničari mogu dobiti od pročelnika kliničke jedinice ili od predstojnika Zavoda.

 

Cjenik testova za neosigurane osobe može se pregledati ovdje:

 

 


Klinički zavod za kemiju: Vinogradska 29

Vinogradska 29, Zagreb
kzzk@kbcsm.hr Tel: 01/37 68 280

Acido-bazična ravnoteža

BE (suvišak baze) - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Bikarbonati - Arterijska, venska i kapilarna krv, pupkovina
Kalcij, ionizirani - Serum, kapilarna krv
Karboksihemoglobin - Arterijska krv
Methemoglobin - Arterijska krv
pCO2 (parcijalni tlak ugljičnog dioksida) - Arterijska, venska i kapilarna krv, pupkovina
pH - Arterijska, venska i kapilarna krv, pupkovina
pO2 (parcijalni tlak kisika) - Arterijska, venska i kapilarna krv, pupkovina
Saturacija kisika - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Ukupni CO2 (tCO2) - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv

Cirkulirajući imunokompleksi

Cirkulirajući IgG- i IgM-imuni kompleksi - Serum

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor II (FII) - % aktivnosti - Plazma
Faktor IX (FIX) - % aktivnosti - Plazma
Faktor V (FV) - % aktivnosti - Plazma
Faktor VII (FVII) - % aktivnosti - Plazma
Faktor VIII (FVIII) - % aktivnosti - Plazma
Faktor X (FX) - % aktivnosti - Plazma
Faktor XI (FXI) - % aktivnosti - Plazma
Faktor XII (FXII) - % aktivnosti - Plazma
Faktor XIII (FXIII) - % aktivnosti - Plazma
von Willebrandov faktor (vWF Ri:Co) - % aktivnosti - Plazma

Dif. krvna slika - svjetlosna mikroskopija

DKS svjetlosna mikroskopija - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv

Elektroliti

Anorganski fosfati - Serum
Anorganski fosfati - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Kalcij - Serum
Kalcij - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Kalij - Serum
Kalij - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Kloridi - Serum
Kloridi - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Kloridi u znoju - Znoj
Magnezij - Serum
Magnezij - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Natrij - Serum
Natrij - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Osmolalnost - Serum, mokraća

Enzimi

Adenozin deaminaza - Pleuralni punktat
Alanin-aminotransferaza (ALT) - Serum
Alkalna fosfataza (ALP) - Serum
Amilaza - Serum, punktati
Amilaza - Mokraća, dren
Angiotenzin-konvertirajući enzim (ACE) - Serum
Aspartat-aminotransferaza (AST) - Serum
Gama-glutamiltransferaza (GGT) - Serum
Izoenzimi ALP - Serum
Kolinesteraza - Serum
Kreatin-kinaza (CK) - Serum
Laktat-dehidrogenaza (LD) - Serum, punktati
Lipaza - Serum

Fibrinolitička aktivnost

D - dimeri - Plazma
Plazminogen - % aktivnosti - Plazma
Razgradni produkti fibrinogena/fibrina (FDP) - Plazma

Fiziološki inhibitori sustava zgrušavanja

Antitrombin (AT) - % aktivnosti - Plazma
Protein C (PC) - % aktivnosti - Plazma
Protein S (PS) - % aktivnosti - Plazma

Funkcija trombocita

Agregacija trombocita s adenozin-difosfatom (ADP-om) - Plazma
Agregacija trombocita s arahidonskom kieslinom - Plazma
Agregacija trombocita s epinefrinom - Plazma
Agregacija trombocita s kolagenom - Plazma
Agregacija trombocita s ristocetinom - Plazma
Vrijeme krvarenja (VK) - Kapilarna krv

Hemoglobini

Elektroforeza hemoglobina - Hemolizat
Hemoglobin A1c (HbA1c) - Puna krv
Hemoglobin, slobodni - Serum

Hormoni

Humani korionski gonadotropin (hCG) - Serum
Paratireoidni hormon - Serum

Imunologija

ANCA screening - Serum, plazma
anti-Jo-1 antitijela - Serum
anti-Scl-70 (Topo-I) - Serum
anti-Sm antitijela - Serum
Anti-SS-A(Ro60) antitijela - Serum
Anti-SS-B (La) antitijela - Serum
Anti-U1-RNP antitijela - Serum
Antikardiolipinska antitijela IgG - Serum, plazma
Antikardiolipinska antitijela IgM - Serum, plazma
Antimitohondrijalna antitijela (AMA) - Serum, plazma
Antimitohondrijalna antitijela (AMA) na M2 i 3E BPO antigen - Serum, plazma
Antinuklearna antitijela (ANA) - Serum, plazma
Antistafilolizinska antitijela (ASTA) - Serum
Antitijela na antigen jetrenog citosola (anti-LC-1) - Serum, plazma
Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgG - Serum, plazma
Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgM - Serum, plazma
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide IgG klase (anti-DGP-IgG) - Serum
Antitijela na DFS70 antigen - Serum
Antitijela na dvostruku uzvojnicu DNA (dsDNA) - Serum
Antitijela na glatku muskulaturu (AGLM) - Serum, plazma
Antitijela na humanu transglutaminazu IgA (tTG-IgA) - Serum
Antitijela na mijeloperoksidazu (MPO) - Serum
Antitijela na mikrosome jetre i bubrega (LKM) - Serum, plazma
Antitijela na mikrosome jetre i bubrega usmjerena na LKM-1 antigen - Serum, plazma
Antitijela na parijetalne stanice želuca (APC) - Serum, plazma
Antitijela na proteinazu 3 (Pr-3) - Serum
Antitijela na Ro52 (TRIM21) antigen - Serum
Antitijela na topljivi jetreni antigen/antitijela na mikrosome jetre i pankreasa (SLA/LP) - Serum, plazma
ENA(7) probirni test - Serum
Specifična antinuklearna antitijela (ANA) - imunoblot - Serum, plazma
Ukupna aktivnost klasičnog puta aktivacije komplementa (CH50) - Serum

Inhibitori čimbenika zgrušavanja

Inhibitor faktora II - Plazma
Inhibitor faktora IX - Plazma
Inhibitor faktora V - Plazma
Inhibitor faktora VII - Plazma
Inhibitor faktora VIII - Plazma
Inhibitor faktora X - Plazma
Inhibitor faktora XI - Plazma
Inhibitor faktora XII - Plazma
Inhibitor faktora XIII - Plazma

Kompletni pregled mokraće

Bilirubin (test traka) - Mokraća
Eritrociti (test traka) - Mokraća
Glukoza (test traka) - Mokraća
Ketoni (test traka) - Mokraća
Leukociti (test traka) - Mokraća
Nitriti (test traka) - Mokraća
pH (test traka) - Mokraća, punktati
Pregled mokraćnog sedimenta - Mokraća
Proteini (test traka) - Mokraća
Relativna volumna masa (test traka) - Mokraća, punktati
Urobilinogen (test traka) - Mokraća
Vizualni pregled mokraće - Mokraća

Koagulogram

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - omjer - Plazma
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - sekunde - Plazma
Fibrin monomeri - etanolski test - Plazma
Fibrinogen - Plazma
Fibrinoliza - euglobulinski test - Plazma
Protrombinsko vrijeme (PV) - % aktivnosti - Plazma
Protrombinsko vrijeme INR (PV INR) - Plazma
Trombinsko vrijeme (TV) - Plazma

Ostale pretrage hemostaze

APTV(s) test miješanja uz LAC - Plazma
Heparin anti-Xa aktivnost - Plazma
Lupus antikoagulant (LAC) - omjer - Plazma
Protrombinsko vrijeme INR (PV INR) - Coaguchek XS System - Puna krv
Rezistencija na aktivirani protein C (APC rezistencija, APCR) - Plazma

Kompletna krvna slika

Bazofilni granulociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Eozinofilni granulociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Eritrociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Hematokrit - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Hemoglobin - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Leukociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Limfociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
MCH - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
MCHC - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
MCV - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Monociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
MPV - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
RDW - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Segmentirani neutrofilni granulociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Trombociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv

Lijekovi, toksikologija

Adalimumab - Serum
Antitijela na infliximab - Serum
Ciklosporin - Puna krv
Digoksin - Serum
Etanol - Serum
Fenobarbiton - Serum
Gentamicin - Serum
Infliximab - Serum
Karbamazepin - Serum
Valproična kiselina - Serum
Vankomicin - Serum
Vedolizumab - Serum

Lipidi i lipoproteini

Kolesterol - Serum
Kolesterol, HDL - Serum
Kolesterol, LDL - Serum
Kolesterol, LDL - Serum
Slobodne masne kiseline u majčinom mlijeku - Majčino mlijeko
Trigliceridi - Serum, punktati

Metaboliti i supstrati

Amonijak - Plazma
Bilirubin, konjugirani - Serum
Bilirubin, ukupni - Serum
Folna kiselina - Serum
Glukoza - Mokraća
Glukoza - Serum, plazma, punktati
Glukoza postprandijalno - Plazma
Homocistein - Plazma
Klirens kreatinina - Serum i 24-satna mokraća
Kreatinin - Serum
Kreatinin - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Kreatinin enzimski - Serum
Laktat - Plazma, likvor
Procjena glomerularne filtracije (CKD-EPI) - Serum
Test oralne podnošljivosti glukoze (oGTT) - Plazma
Urat - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Urat - Serum
Ureja - Serum
Ureja - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vitamin B12 - Serum
Žučne kiseline - Serum

Metabolizam željeza

Fe saturacija - Serum
Feritin - Serum
TIBC - Serum
UIBC - Serum
Željezo - Serum

Molekularna dijagnostika

AAT (aleli PiZ: Glu342Lys [rs28929474] i PiS: Glu264Val [rs17580]) - alfa-1-antitripsin - DNA izolirana iz pune krvi
ACE (ID polimorfizam [rs1799752]) - angiotenzin konvertirajući enzim - DNA izolirana iz pune krvi
Apo E (aleli E2, E3 i E4) - apolipoprotein E ([rs429358], [rs7412]) - DNA izolirana iz pune krvi
COMT*2 (Val158Met [rs4680]), polimorfizam katekol-O-metiltransferaze - DNA izolirana iz pune krvi
CYP2C19 - aleli *2 [rs4244285] i *3 [rs4986893] - DNA izolirana iz pune krvi
CYP2C9 - aleli *2 [rs1799853] i *3 [rs1057910] - DNA izolirana iz pune krvi
Faktor II (mutacija G20210A [rs1799963]) - protrombin - DNA izolirana iz pune krvi
Faktor V Leiden (mutacija G1691A [rs6025]) - DNA izolirana iz pune krvi
HFE (H63D [rs1799945], S65C [rs1800730] i C282Y [rs1800562]) - nasljedna hemokromatoza - DNA izolirana iz pune krvi
JAK2 (V617F [rs77375493]), stečena mutacija tirozin kinaze JAK2 (Val617Phe) - DNA izolirana iz pune krvi
MTHFR (polimorfizam C677T [rs1801133]) - metilentetrahidrofolat reduktaza - DNA izolirana iz pune krvi
PAI-1 (polimorfizam 4G/5G [rs1799768]) - inhibitor aktivatora plazminogena-1 - DNA izolirana iz pune krvi
Serotoninski transporter, HTTLPR (SLC6A4) L/S polimorfizam [rs25531] - DNA izolirana iz pune krvi
UGT1A1 (alel *28 [TA6/7] [rs34815109]) - UDP-glukuronil transferaza (Gilbertov sindrom) - DNA izolirana iz pune krvi
VKORC1 (C1173T [rs9934438] - podjedinica 1 K-vitamin reduktaze - DNA izolirana iz pune krvi

Ostale hematološke pretrage

Eritrociti u likvoru - Likvor
Frakcija nezrelih retikulocita - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Krvne stanice u punktatima - eritrociti - Punktat
Krvne stanice u punktatima - leukociti - Punktat
Leukociti u likvoru - Likvor
Osmotska rezistencija eritrocita - Puna krv
Retikulociti - Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrste stanica u likvoru - Likvor

Pretrage mokraće

NGAL - Mokraća

Pretrage tjelesnih izlučevina

Fekalni kalprotektin - Stolica
Mikroskopski pregled sedimenta pleuralnog punktata - Punktat
Okultno krvarenje - Stolica
Porfirini (ukupni) - 24-satna mokraća
Stolica na probavljivost - Stolica

Proteini

Albumin - Serum, punktati
Alfa-1-antitripsin - Serum
Anti-streptolizin O (ASO) - Serum
beta-2-mikroglobulin - Serum
C-reaktivni protein (CRP) - Serum
C3 komponenta komplementa - Serum
C4 komponenta komplenta - Serum
Elektroforeza proteina u 24h mokraći - 24-satna mokraća
Elektroforeza serumskih proteina - Serum
Haptoglobin - Serum
hs Troponin I - Serum
Imunoglobilin M - Serum
Imunoglobulin A - Serum
Imunoglobulin G - Serum
Kreatin kinaza, MB izoenzim (CK-MB) - Serum
N-terminalni-pro-B-tip natriuretskog peptida (NTproBNP) - Serum
Prokalcitonin - Serum
Proteini, ukupni - Mokraća, likvor
Proteini, ukupni - Serum, punktati
Reumatoidni faktor (RF) - Serum
Transferin - Serum

Rutinske pretrage likvora

Dokazivanje pigmenata (bilirubin, oksihemoglobin, methemoglobin) - Likvor

Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita - modifikacija metode po Westergrenu - Puna krv

Specifični proteini

Albumin u mokraći - Mokraća
alfa-1- mikroglobulin - Mokraća
Alfa1-antitripsin - fenotipizacija - Serum, plazma
Antitijela na cikličke citrulirane peptide - Serum, plazma
Ceruloplazmin - Serum, plazma
Imunofiksacija u mokraći - 24-satna mokraća
Imunofiksacija u serumu - Serum
Imunoglobulin G (IgG) - Serum, plazma
Imunoglobulin M (IgM) - Serum, plazma
Mioglobin - Serum
Slobodni laki lanci imunoglobulina - kapa tipa - Serum, plazma
Slobodni laki lanci imunoglobulina - lambda tipa - Serum, plazma
Slobodni laki lanci imunoglobulina u mokraći, kvalitativno - 24-satna mokraća

Visokodiferentne neurobiokemijske pretrage

Albumin barijera - Likvor i serum
Anti-gangliozidna autoantitijela IgG - Serum
Anti-gangliozidna autoantitijela IgM - Serum
Antitijela na neuronske antigene (potvrda prisutnosti klasičnih autoantitijela u paraneoplastičnom sindromu) - Serum, plazma
Antitijela na neuronske antigene (probir na klasična autoantitijela u paraneoplastičnom sindromu) - Serum, plazma
Antitijela protiv mijelinu pridruženog glikoproteina IgM - Serum
Autoantitijela na akvaporin 4 (AQP-4) - Serum, plazma
Borrelia burgdorferi (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum
Dokazivanje očuvanosti barijere i intratekalne sinteze IgG u SŽS - Likvor i serum
Dokazivanje oligoklonskih IgG(tip 1-5) - Likvor i serum
HSV1/2 (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum
Imunoglobulin G barijera - Likvor i serum
Morbilli (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum
Rubella (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum
Varicella/Zoster (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum

Vitamini

Vitamin D - Serum

Zglobna tekućina

Eritrociti u zglobnoj tekućini - Zglobna tekućina
Kristali mokraćne kiseline - Zglobna tekućina
Kristali pirofosfata - Zglobna tekućina
Leukociti u zglobnoj tekućini - Zglobna tekućina

 


Odjel za medicinsku biokemiju u traumatologiji i ortopediji: Draškovićeva 19

Draškovićeva 19, Zagreb
kzzk@kbcsm.hr Tel: 01/46 97 170

Acido-bazična ravnoteža

Aktualni bikarbonati - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Parcijalni tlak kisika - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Parcijalni tlak ugljičnog dioksida - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
pH - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Saturacija hemoglobina kisikom - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Ukupni ugljični dioksid - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Višak baza - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)

Dif. krvna slika - svjetlosna mikroskopija

DKS svjetlosna mikroskopija - Puna krv

Elektroliti

Anorganski fosfati - Serum
Anorganski fosfati - 24-satna mokraća
Kalij - 24-satna mokraća
Kalij - Serum
Kloridi - 24-satna mokraća
Kloridi - Serum
Natrij - 24-satna mokraća
Natrij - Serum
Osmolalnost - Serum
Ukupni kalcij - Serum
Ukupni kalcij - 24-satna mokraća
Ukupni magnezij - Serum
Ukupni magnezij - 24-satna mokraća

Enzimi

Alanin-aminotransferaza (ALT) - Serum
Alkalna fosfataza (ALP) - Serum
Amilaza - Serum, punktati
Amilaza - Mokraća
Aspartat- aminotransferaza (AST) - Serum
Gama-glutamiltransferaza (GGT) - Serum
Kreatin-kinaza (CK) - Serum
Laktat-dehidrogenaza (LD) - Serum, punktati

Kompletni pregled mokraće

Bilirubin - Mokraća
Eritrociti/hemoglobin - Mokraća
Glukoza - Mokraća
Ketoni - Mokraća
Leukocitna esteraza - Mokraća
Mikroskopski pregled mokraćnog sedimenta - Mokraća
Nitriti - Mokraća
pH - Mokraća
Proteini - Mokraća
Relativna volumna masa - Mokraća
Urobilinogen - Mokraća
Vizualni pregled mokraće - Mokraća

Koagulogram

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - omjer - Plazma
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - sekunde - Plazma
Antitrombin (AT) - Plazma
Fibrinogen - aktivnost - Plazma
Protrombinsko vrijeme (PV) - udjel - Plazma
Protrombinsko vrijeme INR (PV INR) - Plazma

Kompletna krvna slika

Bazofilni granulociti - Puna krv
Eozinofilni granulociti - Puna krv
Eritrociti (Erc) - Puna krv
Hematokrit (Hct) - Puna krv
Hemoglobin (Hb) - Puna krv
Leukociti (Lkc) - Puna krv
Limfociti - Puna krv
Monociti - Puna krv
Neutrofilni granulociti - Puna krv
Prosječna količina hemoglobina u eritrocitu (MCH) - Puna krv
Prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima (MCHC) - Puna krv
Prosječni volumen eritrocita (MCV) - Puna krv
Prosječni volumen trombocita (MPV) - Puna krv
Rapodjela eritrocita po volumenu (RDW) - Puna krv
Trombociti (Trc) - Puna krv

Koštani biljezi

Beta-CrossLaps - Serum, plazma
Osteokalcin - Serum, plazma
Paratireoidni hormon (PTH) - Serum, plazma

Lijekovi, toksikologija

Etilni alkohol - Serum

Metaboliti i supstrati

Glukoza - Serum, plazma, likvor
Klirens kreatinina - Serum i 24-satna mokraća
Kreatinin - Serum
Kreatinin u 24-satnoj mokraći - 24-satna mokraća
Laktat - Plazma, likvor
Procjena glomerularne filtracije (eGFR) - Serum
Ukupni bilirubin - Serum
Urati - Serum
Ureja - Serum
Ureja u 24-satnoj mokraći - 24-satna mokraća

Ostale hematološke pretrage

Retikulociti - Puna krv

Proteini

Albumin - Serum, punktati
C-reaktivni protein (CRP) - Serum
Troponin I (TnI) - Serum, plazma
Ukupni proteini - Serum, punktati

Razgradni produkti fibrinogena

D-dimeri - Plazma

Sedimentacija eritrocita

Brzina sedimentacije eritrocita (SE) - Puna krv

Specifični proteini

Mioglobin - Serum, plazma

Vitamini

Vitamin D - Serum

 

 


 

 
 

2019-02-01
Promjena radnog vremena za prijem bolesnika
NOVO!
Radno vrijeme ambulante za vađenje krvi: isključivo radnim danom 7.00 do 9.00 sati

2018-06-04
Izdavanje i dostavljanje nalaza
NOVO!
Laboratorijske nalaze izdajemo isključivo uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka.
Nalaze dostavljamo i e-mailom, faksom ili klasičnom poštom, ali ISKLJUČIVO uz potpisivanje suglasnosti na licu mjesta prilikom uzimanja uzoraka. Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.

2016-07-01
EU projekt KZZK
"Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice"

EUprojekt

2013-11-13
Pristup izvještajima
Putem sljedećeg LINKA moguće je pristupiti izvještajima o broju i potrošnji pretraga od strane bolničkih odjela prema KZZK

2013-07-12
Obavijest
PREGLEDNIK LAB NALAZA
WWW pregledniku laboratorijskih nalaza može se pristupiti samo unutar KBCSM, a pristup je omogućen korisničkom prijavom. Za dobivanje pristupa javiti se administratoru Kliničkog zavoda za kemiju.


HAA
HRN EN ISO
15189

 
 

Copyrights: MA®IO

 KBCSM