080 - ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI

Acido-bazična ravnoteža

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Vrsta spremnika - Heparinizirana kapilara
- Heparinizirana šprica
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
< 30 dana (arterijska krv) M,Ž: -10 do +2 mmol/L
< 1 godine (arterijska krv) M,Ž: -7 do -1 mmol/L
> 1 godine (arterijska krv) M,Ž: -4 do +2 mmol/L
Odrasli (arterijska i venska krv): M,Ž: -2 do +3 mmol/L
Kliničko značenje
Sniženo: acidoza
Povišeno: alkaloza
Biološka varijabilnost
nije primjenjivo

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Vrsta spremnika - Heparinizirana kapilara
- Heparinizirana šprica
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
< 30 dana M, Ž: 17 - 24 mmol/L
< 1 godine M, Ž: 19 - 24 mmol/L
> 1 godine M, Ž: 18 - 23 mmol/L
Odrasli (venska krv): M, Ž: 20 - 21 mmol/L
Kliničko značenje
Promijenjeno: Zajedno s drugim parametrima koristan u utvrđivanju tipa poremećaja acido-bazične ravnoteže
Biološka varijabilnost

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Vrsta spremnika - Heparinizirana kapilara
- Heparinizirana šprica
Metoda Potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
< 1 g. (arterijska krv) M,Ž: 3,6-5,5 kPa
> 18 g. (arterijska krv) M: 4,7-6,4
Ž: 4,3-6,0
kPa
< 3 dana (kapilarna krv): M, Ž: 3,79 - 6,48 kPa
3-30 dana (arterijska krv) M, Ž: 3,6 - 5,3 kPa
Odrasli (venska krv): M, Ž: 4,9 - 6,7 kPa
Kliničko značenje
Povišeno: respiracijska alkaloza, plućna embolija, ciroza, hipertireoidizam
Sniženo: respiracijska acidoza, kronična opstruktivna plućna bolest, depresija CNS-a
Biološka varijabilnost
Sniženo: vrućica, hiperventilacija, aspirin
Povišeno: barbiturati, opijati

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
- Heparinizirana kapilara
Metoda Potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
> 3 dana do 60 godina (arterijska krv): M, Ž: 7,350-7,450 pH jedinice
60 - 90 g. (arterijska krv): M, Ž: 7,310-7,420 pH jedinice
> 90 g. (arterijska krv): M, Ž: 7,260-7,430 pH jedinice
Odrasli (venska krv): M, Ž: 7,350-7,430 pH jedinice
< 3 dana (kapilarna krv) M, Ž: 7,312 - 7,473 pH jedinice
Kliničko značenje
Povišeno: metabolička alkaloza, hiperaldosteronizam, Cushingov sindrom, plućne bolesti
Sniženo: metabolička acidoza, ketoacidoza, adrenalna insuficijencija
Biološka varijabilnost
Povišeno: nakon obroka, transfuzije krvi, lijekovi koji uzrokuju alkalozu (antacidi, diuretici, glukokortikoidi, steroidi)
Sniženo: tjelesni napor, produženo gladovanje, vrućica

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Vrsta spremnika - Heparinizirana kapilara
- Heparinizirana šprica
Metoda Amperometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Anestetik halotan može uzrokovati nepouzdane rezultate za pO2 zbog interferencije s pO2 senzorom
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
3dana - 60 g. (arterijska krv) M, Ž: 7,3-10,6 kPa
> 60 g. (arterijska krv) M, Ž: 7,2-12,6 kPa
> 70 g. (arterijska krv) M, Ž: 11,0-14,4 kPa
> 80 g. (arterijska krv) M, Ž: >10,6 kPa
> 90 g. (arterijska krv) M, Ž: >9,3 kPa
Odrasli (venska krv) M, Ž: 4,8-5,9 kPa
< 3 dana (kapilarna krv): M, Ž: 4,4 - 8,1 kPa
Kliničko značenje
Sniženo: kronična opstruktivna plućna bolest, pneumonija, embolija, urođena srčana greška, karcinom pluća, depresija CNS-a
Biološka varijabilnost
Sniženo: barbiturati, opijati
Promijenjeno: tjelesni napor, hiperventilacija, aspirin,leukocitoza,trombocitoza

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Vrsta spremnika - Heparinizirana kapilara
- Heparinizirana šprica
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
> 30 dana (arterijska krv, kapilarna krv): M,Ž: 0,94-0,98 %
Odrasli (venska krv): M,Ž : 0,70 - 0,80 %
Kliničko značenje
Povišeno/sniženo: Saturacija kisika u kombinaciji s sadržajem kisika je korisna u procjeni količine kisika koji je na raspolaganju tkivima; za procjenu efekta terapije kisikom
Biološka varijabilnost
- Nije primjenjivo.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Vrsta spremnika - Heparinizirana kapilara
- Heparinizirana šprica
Metoda računski
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
<1 g (arterijska krv): M, Ž: 18-29 mmol/L
1-60 g (arterijska krv): M,Ž: 22-29 mmol/L
>60 g (arterijska krv): M, Ž: 23-31 mmol/L
> 90 g. (arterijska krv): M, Ž : 20-29 mmol/L
Do starosti (venska krv): M,Ž: 22-29 mmol/L
< 7 dana (arterijska krv): M,Ž: 17-26 mmol/L
Kliničko značenje
Promijenjeno: koristan u razlučivanju metaboličkih od respiratornih poremećaja
Biološka varijabilnost

...

Elektroliti

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza interferira s određivanjem kalija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Serum < 2 g. M, Ž: 3,0 - 7,0 mmol/L
Serum 2 - 7 g. M: 3,5 - 6,0 mmol/L
Serum 8 - 19 g. M, Ž: 3,6 - 5,0 mmol/L
Serum >= 20 g. M, Ž: 3,9 - 5,1 mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Serum/plazma: Addisonova bolest, bubrežno oštećenje, dijabetička ketoacidoza, teško oštećenje tkiva, intravaskularna hemoliza, teške opekline, primarni i sekundarni aldosteronizam, bubrežni tubularni sindrom, metabolička acidoza, metabolička alkaloza
Sniženo: Serum/plazma: Dugotrajno povraćanje, teški proljevi, intestinalne fistule, bubrežna tubularna acidoza, Fanconijev sindrom, hiperaldosteronizam, Cushingov sindrom, stenoza pilorusa s alkalozom
Biološka varijabilnost
Povišeno: Hemoliza in vivo i in vitro, prehrana bogata kalijem, dehidracija, stres, adrenalin, heparin, histamin (intravenski), indometacin, litij, sukcinilkolin, penicilin, tetraciklini, manitol, produženo liječenje kalijem, kirurški zahvati, transfuzije krvi, test opterećenja glukozom
Sniženo: Trudnoća, gladovanje, vrućica, stres, kortikosteroidi, ACTH, furosemid glukoza, glukagon, inzulin;

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na određivanje.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
1 tj. - 12 mj. M, Ž: 134 - 142 mmol/L
> 1 g. M, Ž: 134 - 143 mmol/L
8 - 19 g. M, Ž: 135 - 144 mmol/L
>= 20 g. M, Ž: 137 - 146 mmol/L
1 - 3 dana M, Ž: 134 - 145 mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Dehidracija, nefrogeni diabetes insipidus, hiperaldosteronizam, Cushingov sindrom, adrenokortikalna insuficijencija, nefropatija s gubitkom soli, bubrežna tubularna acidoza, šećerna bolest, neprikladno lučenje ADH, alkaloza, predbubrežna azotemija
Sniženo: Addisonova bolest, polidipsija, hipoaldosteronizam, naslijedna adrenalna hipertenzija, dekompenzacija srca, ciroza jetre, nefrotski sindrom, zloćudne bolesti, izvanbubrežni gubitak natrija, adrenokortikalna hiperfunkcija, smanjena glomerularna filtracija, oligurija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: tjelesni napor, dehidracija, oralni kontraceptivi, stres, androgeni, kortikosteroidi, ACTH, estrogeni, metildopa, natrijev bikarbonat, inzulin
Sniženo: etanol, hiperglikemija, trudnoća, nedovoljan unos soli, menstruacija, furosemid, ureja, heparin, infuzije siromašne natrijem, prekomjerno znojenje, bilirubin, ureja, citrat, heparin, lipemija

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza interferira s određivanjem.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0 - 6 mj. M, Ž: 96 - 111 mmol/L
6 mj. - 1 g. M, Ž: 96 - 108 mmol/L
1 - 8 g. M, Ž: 96 - 109 mmol/L
8 - 70 g. M, Ž: 97 - 108 mmol/L
Likvor, odrasli: M: 111 - 126
Ž: 115 - 129
mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Dekompenzacija srca, bubrežna tubularna acidoza, akutno bubrežno oštećenje, metabolička i respiracijska acidoza, hiperparatiroidizam, dehidracija
Sniženo: Dugotrajno povraćanje, pijelonefritis, metabolička alkaloza, dijabetička ketoacidoza, otrovanje salicilatima
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: dehidracija, androgeni, kortikosteroidi, estrogeni, metildopa, dugotrajno liječenje natrijevim kloridom, borna kiselina
Sniženo: vrućica, bikarbonati, hiponatremija, kortikosteroidi, ACTH, furosemid manitol, laksativi (kronična uporaba), teofilin, adenin,

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija (arsenazo III)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na određivanje.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0 - 7 g. M, Ž: 2,15 - 2,80 mmol/L
8 - 14 g. M, Ž: 2,16 - 2,63 mmol/L
15 - 70 g. M, Ž: 2,14 - 2,53 mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Primarni hiperparatiroidizam, metastatski karcinom kostiju, limfomi, leukemija, multipli mijelom, karcinomi koji izlučuju PTH, sarkoidoza, Addisonova bolest, tireotoksikoza, Pagetova bolest, respiracijska acidoza
Sniženo: Hipoparatiroidizam, malapsorpcijski sindrom, akutni pankreatitis, ciroza jetre, osteomalacija, kronična bubrežna bolest, nasljedni rahitis ovisan o vitaminu D
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: dugotrajni tjelesni napor, pretjerano izlaganje suncu, oralni kontraceptivi, androgeni, kalcijeve soli, diuretici (kronična uporaba), vitamin D, estrogeni, PTH, progesteron
Sniženo: trudnoća, laktacija, antikonvulzivi, kalcitonin, kortikosteroidi, diuretici (početni učinak), estrogeni, gastrin, glukagon, glukoza, inzulin, magnezijeve soli, fosfati, transfuzije krvi

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Enzimatska (izocitrat dehidrogenaza)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza interferira prilikom određivanja.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0 - 7 g. M, Ž: 0,65 - 1,03 mmol/L
8 - 19 g. M, Ž: 0,74 - 0,97 mmol/L
>= 20 g. M, Ž: 0,65 - 1,05 mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Zatajivanje bubrega, dijabetička ketoacidoza, hipotiroidizam, Addisonova bolest
Sniženo: Ciroza jetre, kronični proljevi, akutni pankreatitis, ulcerozni kolitis, hipoparatiroidizam, hiperaldosteronizam, malapsorpcijski sindrom, otrovanje digitalisom
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća, laktacija, prehrana bogata masnim kiselinama i fosfatima, prehrana siromašna proteinima, oralni kontraceptivi, aldosteron, inzulin, kalcijev glukonat
analitički: kalcijev glukonat
Promijenjeno: dnevni ritam, hemoliza in vivo i in vitro, menopauza, menstruacija, dehidratacija, progesteron, vitamin D

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija (amonijev molibdat)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza interferira kod određivanja.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
1-12 mj. M, Ž: 1,15 - 2,15 mmo/L
1 - 7 g. M, Ž: 0,95 - 1,80 mmol/L
8 - 13 g. M, Ž: 1,11 - 1,73 mmol/L
14 - 15 g. M, Ž: 1,07 - 1,64 mmol/L
16 - 70 g. M, Ž: 0,79 - 1,42 mmol/L
0 - 30 dana M, Ž: 1,25 - 2,50 mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Kronično bubrežno zatajenje, hipoparatiroidizam, koštani tumori, Addisonova bolest, akromegalija, dijabetička ketoacidoza, trovanje vitaminom D, hipertiroidizam, avitaminoza D (normalan unos fosfata i niski unos kalcija), bubrežna tubularna acidoza, acidoza
Sniženo: Hiperparatiroidizam, rahitis, osteomalacija, Fanconijev sindrom, dijabetična koma, hiperinzulinizam
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: oralni kontraceptivi, menopauza, trudnoća, prehrana bogata fosfatima, cijeljenje prijeloma kosti, stres, androgeni, vitamin D furosemid, hGH, PTH, fosfati, tetraciklini
Sniženo: etanol, aminokiseline, anestetici, antikonvulzivi, kalcitonin, adrenalin, estrogeni, fruktoza, inzulin, hemodijaliza

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda računski
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: M, Ž: 280-300 mOsm/kg
Kliničko značenje
Povišeno: Serum: Dehidracija, diabetes insipidus, hiperglikemija, hipernatremija, intoksikacija etanolom, metanolom, etilenglikolom, bubrežna oštećenja, terapija manitolom, šok.
Mokraća: Hipernatremija, kongestivne srčane bolesti, poremećena sekrecija ADH, jetrena oštećenja, šok.
Sniženo: Serum: Hiperhidracija, hiponatremija, poremećena sekrecija ADH.
Mokraća: Diabetes insipidus, prekomjerno uzimanje tekućine, hiperkalcemija, hipokalemija, oštećenje bubrežnih tubula.
Biološka varijabilnost
- Nije primjenjivo.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Fotometrija (arsenazo III)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli M, Ž: < 7,9 mmol/dU
Kliničko značenje
Sniženo: hipoparatireoidizam, rahitis, osteomalacija, akutni nefritis, zloćudne bolesti, hipotireoidizam, celijakija, steatoreja
Povišeno: hiperparatireoidizam, koštane metastaze, osteoporoza, Cushingov sindrom, akromegalija, bubrežna tubularna acidoza, idiopatska hiperkalciurija, tireotoksikoza, Pagetova bolest, sarkoidoza, Wilsonova bolest
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: dnevni ritam, godišnje doba
Povišeno: prekomjerna izloženost suncu, acetazolamid amonij-klorid, kalcitonin, kortikosteroidi, glukoza, hGH, PTH, imobilizacija, vitamin D
Sniženo: oralni kontraceptivi, bikarbonati, diuretici (kronična uporaba), PTH (povećana tubularna resorpcija)

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: M, Ž: 25 - 125 mmol/dU
Kliničko značenje
Povišeno: primarni i sekundarni aldosteronizam, bubrežni tubularni sindrom, metabolička acidoza, metabolička alkaloza
Sniženo: adrenokortikalna hiperfunkcija
Biološka varijabilnost
Povišeno: kortikosteroidi, ACTH, kalcitonin, penicilin, sulfati, diuretici, borna kiselina, solna kiselina, timol, toluen, kofein, citrat
Sniženo: alanin, amiloid anestetici, adrenalin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: M, Ž: 40 - 220 mmol/dU
Kliničko značenje
Povišeno: adrenokortikalna insuficijencija, nefropatija s gubitkom soli,bubrežna tubularna acidoza, šećerna bolest, neprikladno lučenje ADH, alkaloza
Sniženo: izvanbubrežni gubitak natrija, adrenokortikalna hiperfunkcija, smanjena glomerularna filtracija, oligurija, predbubrežna azotemija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: diuretici, kalcitonin, dopamin, heparin, progesteron (visoke doze), sulfati, octena kiselina, borna kiselina, solna kiselina, toluen, kofein
Sniženo: premenstruacijska retencija natrija i vode, kortikosteroidi, adrenalin, ciklosporini

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli M, Ž: 110 - 250 mmol/dU
Kliničko značenje
Povišeno: bubrežna bolest, adrenokortikalna insuficijencija
Sniženo: adrenokortikalna hiperfunkcija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: povećan unos soli, diuretici, kofein, ksantin

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Enzimatska (izocitrat dehidrogenaza)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: M, Ž: 3,00 -5,00 mmol/dU
Kliničko značenje
Povišeno: povećana diureza, renalni gubitak kod bubrežnih bolesti
Sniženo: endokrinološke bolesti, nedovoljan unos, gastrointestinalne bolesti
Biološka varijabilnost
Nema literaturnih podataka.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Fotometrija (amonijev molibdat)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli M, Ž: 12,9 - 42,0 mmol/dU
Kliničko značenje
Povišeno: hipertireoidizam, avitaminoza D (normalan unos fosfata i niski unos kalcija), bubrežna tubularna acidoza, acidoza
Sniženo: hipoparatireoidizam, avitaminoza D (visok unos kalcija)
Biološka varijabilnost
Povišeno: dugotrajna imobilizacija, bikarbonati, kalcitonin, kortikosteroidi, PTH, fosfati
Sniženo: manitol
Promijenjeno: dnevni ritam, IgM monoklonska gamapatija

...

Enzimi

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (L-aspartat bez piridoksal-fosfata)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza interferira s određivanjem.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0-2 g. M: 26 do 75
Ž: 26 do 75
U/L 37°C
3-7 g. M: 24 do 49
Ž: 24 do 49
U/L 37°C
8-12 g. M: 14 do 39
Ž: 14 do 39
U/L 37°C
13-19 g. M: 11 do 38
Ž: 14 do 32
U/L 37°C
>= 20 g. M: 11 do 38
Ž: 8 do 30
U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: Hepatitis, ciroza jetre, ekstrahepatična kolestaza, toksično jetreno oštećenje, karcinom jetre, infektivna mononukleoza, infarkt miokarda, progresivna mišićna distrofija, dermatomiozitis, akutni pankreatitis, plućna embolija, gangrena
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemoliza in vivo i in vitro, etanol, trauma, stres, hepatotoksični lijekovi, kirurški zahvat, kateterizacija srca, angiografija, rentgensko zračenje skeletnih mišića
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija (IFCC)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na određivanje.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0 - 2 g. M, Ž: 25 do 500 U/L 37°C
3 - 7 g. M, Ž: 100 do 400 U/L 37°C
8 - 12 g. M, Ž: 179 do 472 U/L 37°C
13 - 14 g. M: 228 do 650
Ž: 89 do 435
U/L 37°C
15 - 16 g. M: 97 do 503
Ž: 79 do 193
U/L 37°C
17 - 18 g. M: 67 do 264
Ž: 50 do 125 (17 - 19 g.)
U/L 37°C
>=20 g. M: 60 do 142 U/L 37°C
20 - 50 g. Ž: 54 do 119 U/L 37°C
> 50 g. Ž: 64 - 153 U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: Bolesti jetre i žuči, primarne bolesti kostiju npr. osteomalacija, osteogenesis imperfecta, intoksikacija vitaminom D, primarni tumori kostiju. Kod sekundarnih bolesti kostiju npr. koštane metastaze, multiplog mijeloma, akromegalije,zatim kod insuficijencija bubrega, hipertireoze, ektopičnog okoštavanja, sarkoidoze, tuberkuloze kostiju i zarastanju kosti nakon prijeloma.
Sniženo: Kod obiteljske hipofosfatazije, hipoparatireoidizma, ahondroplazije, bolesti kostiju u bolesnika na dijalizi, hipofiznog hipopituitarizma, kronične radijacijske bolesti i pothranjenosti.
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: trudnoća, postmenopauza, cijeljenje prijeloma kosti, hepatotoksični lijekovi
Sniženo: oralni kontraceptivi, glukokortikoidi, transfuzije krvi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (L-alanin bez piridoksal-fosfata)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na određivanje.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0 - 2 g. M, Ž: 11 do 46 U/L 37°C
3 - 7 g. M, Ž: 9 do 20 U/L 37°C
8 - 12 g. M, Ž: 11 do 37 U/L 37°C
13 - 19 g. M: 10 do 33
Ž: 10 do 29
U/L 37°C
>=20 g. M: 12 do 48
Ž: 10 do 36
U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: Akutni virusni hepatitis, toksično jetreno oštećenje (paracetamol, tetraklorugljik), opstrukcija bilijarnog sustava, ciroza jetre, primarni i metastatski karcinom jetre, infarkt miokarda, infektivna mononukleoza, progresivna mišićna distrofija, dermatomiozitis
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: dnevni ritam
Povišeno: hemoliza in vivo i in vitro, etanol, trauma, hepatotoksični i kolestatski lijekovi, stres, piridoksal fosfat
Sniženo: oksalati

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (IFCC)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na određivanje.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0-3 g. M: 60 do 305
Ž: 60 do 305
U/L 37°C
4-6 g. M: 75 do 230
Ž: 75 do 230
U/L 37°C
6-7 g. M: 60 do 365
Ž: 60 do 365
U/L 37°C
8-19 g. M: 70 do 285
Ž: 55 do 249
U/L 37°C
>=20 g. M: do 177
Ž: do 153
U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: Infarkt miokarda, angina pektoris, progresivna mišićna distrofija, polimiozitis, rabdomioliza, akutna cerebrovaskularna bolest, hipotiroidizam, plućna embolija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: dnevni ritam
Povišeno: trudnoća, postmenopauza, tjelesni napor, povećana mišićna masa, intramuskularne injekcije, defibrilacija srca, kirurški zahvati koji oštećuju skeletne mišiće, tetanus

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija (IFCC)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza interferira s određivanjem.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
< 3 mj. M: 15 do 132
Ž: 15 do 132
U/L 37°C
3 mj. - 1 g. M: 1 do 39
Ž: 1 do 39
U/L 37°C
1-7 g. M: 4 do 22
Ž: 4 do 22
U/L 37°C
8-19 g. M: 10 do 27
Ž: 10 do 24
U/L 37°C
>= 20 g. M: 11 do 55
Ž: 9 do 35
U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: Kod intrahepatične ili posthepatične opstrukcije bilijarnog sustava; osjetljivija je od ALP kod otkrivanja opstrukcijske žutice, kolangitisa i kolecistitisa. Kod infektivnog hepatitisa, masne jetre, alkoholne ciroze i karcinoma jetre, cistične fibroze, infektivne mononukleoze, akutnog i kroničnog pankreatitisa.
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: dnevni ritam
Povišeno: etanol, barbiturati, fenitoin, fenobarbital, citostatici

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija UV (IFCC)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza i ikterija interferiraju s određivanjem.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0-5 g. M: 150 do 360
Ž: 150 do 360
U/L 37°C
6-7 g. M: 150 do 300
Ž: 150 do 300
U/L 37°C
8-12 g. M: 164 do 299
Ž: 152 do 284
U/L 37°C
13-14 g. M: 103 do 260 U/L 37°C
15-19 g. M: 127 do 231 U/L 37°C
>= 20 g. M,Ž: do 241 U/L 37°C
Pleuralni punktat: transudat: < 2/3 gornje granice referentnog intervala u serumu
eksudat: > 2/3 gornje granice referentnog intervala u serumu
U/L 37°C
8-12 g. Ž: 152 do 284 U/L 37°C
13-19 g. Ž: 124 -224 U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: Serum/Plazma: Infarkt miokarda, hemolitička anemija, leukemija, perniciozna anemija, ciroza jetre, hipoksija, infektivna mononukleoza, virusni hepatitis, detmatomiozitis, polimiozitis, bubrežni infarkt
Punktati: upalni proces, maligna bolest
Biološka varijabilnost
Povišeno/sniženo: dnevni ritam
Povišeno: hemoliza in vivo i in vitro, trudnoća, tjelesni napor, trauma, šok, narkotički analgetici, anestetici

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (CNPG3)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza interferira kod određivanja.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
M,Ž 0-70 g. 23 do 91 U/L
Ascites i pleuralni punktat: < serumske vrijednosti ( omjer punktat/serum < 1) U/L
Kliničko značenje
Povišeno: Serum/plazma: Akutni i kronični pankreatitis, karcinom gušterače, alkoholizam, upala slinovnica, bolesti bilijarnog sustava, karcinom bronha, bubrežno zatajivanje, makroamilazemija
Punktati: maligne bolesti, akutni pankreatitis
Biološka varijabilnost
Povišeno: oralni kontraceptivi, sulfonamid djelomična gastrektomija, kirurški zahvati, droge
Sniženo: Analitički: piruvat, EDTA, oksalati, citrati, fluoridi

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Fotometrija (CNPG3)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0-70 g. (mokraća): M: do 400
Ž: do 400
U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: Akutni pankreatitis
Biološka varijabilnost
Povišeno: kolangiografija, fizički napor

...

Kompletni pregled mokraće

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli (M,Ž): 1,002 - 1,030 kg/L
Djeca (M,Ž): 1,002 - 1,006 kg/L
Kliničko značenje
Povišeno: šećerna bolest
Sniženo: diabetes insipidus
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: ovisno o volumenu izlučene mokraće

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Mogući lažno negativni rezultati: velike količine vitamina C i nitrita, izloženost mokraće direktnom svijetlu dulje vrijeme
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Novorođenčad, djeca, odrasli: 0 (neg) µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: bolesti jetre, opstrukcija mokraćnih putova
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Lažno pozitivan rezultat: ostaci sredstava za pranje i čišćenje koji sadrže peroksid, djelovanje oksidaze bakterija, formalin
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Novorođenčad, djeca, odrasli: <10 (neg) Erc x 10^6/L
Kliničko značenje
Povišeno: upalni bubrežni procesi, šarlah, difterija, upala slijepog crijeva
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemolitični lijekovi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Novorođenčad, djeca, odrasli: < 0,8 (norm) mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: bubrežna glikozurija, hiperglikemija, Cushingov sindrom, adrenalna kortikalna hiperplazija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: bubrežni prag za glukozu

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Captopril mesna (natrijeva sol 2-merkaptoetansulfonske kiseline) i drugih spojeva koji sadrže sulfhidrilne grupe mogu davati lažno-pozitivne rezultate.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Novorođenčad, djeca, odrasli: <0,5 (neg) mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: šećerna bolest, poremećena crijevna apsorpcija
Biološka varijabilnost
Povišeno/sniženo: prehrana bez ugljikohidrata, trudnoća, gladovanje, intenzivna fizička aktivnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Jako obojeni spojevi (nitrofurantoin) mogu promijeniti boju.
Lažno negativni rezultati: glukoza i oksalna kiselina u visokim koncentracijama, lijekovi koji sadrže cefaleksine, cefalotine ili tetracikline. Lažno pozitivni rezultati: kontaminacija vaginalnim sekretom. Lažno pozitivne reakcije uzrokovane su formaldehidom i nekim lijekovima (imipenem, meropenem i klavulanati).
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Novorođenčad, djeca, odrasli: < 10 (neg) Leu x 10^6/L
Kliničko značenje
Povišeno: upale mokraćnih putova
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Mogući lažno negativni rezultati: bakterije koje ne sadrže nitrat reduktazu, hrana s niskim sadržajem nitrata, jaka diureza, velike količine askorbinsk kiseline, nedovoljna inkubacija mokraće u mjehuru
Mogući lažno pozitivni rezultati: mokraća koja je dugo stajala pa je došlo do kontaminacije uzorka, boje.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Novorođenčad, djeca, odrasli: 0 (neg) poz/neg
Kliničko značenje
Povišeno: infekcija urogenitalnog trakta
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Kontaminacija bakterijama.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Djeca (M, Ž): 4,5 do 8,0 pH jedinice
Odrasli (M, Ž): 5,0 do 9,0 pH jedinice
Kliničko značenje
Povišeno: povraćanje, proljevi, infekcije mokraćnih putova
Sniženo: visoka temperatura, tumori
Indikacije: brojne bubrežne i metaboličke bolesti
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: prehrana

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Mogući lažno negativni rezultati: visoke koncentracije formaldehida, izloženost mokraće svijetlu dulje vrijeme.
Mogući lažno pozitivni rezultati: metaboliti nekih lijekova koji kod niskog pH daju boju.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Novorođenčad, djeca, odrasli: < 17 (norm) μmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Jetrene bolesti, hemolitična žutica
Biološka varijabilnost
Povišeno: hepatotoksični lijekovi
Sniženo: kolestatski lijekovi, kloramfenikol, neomicin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Mogući lažno pozitivni rezultati: pH > 9, visoka relativna volumna masa, infuzija polivinilpirolidona, ostatci dezinficijensa na bazi kvarternih amonijevih soli ili klor heksidina
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Djeca, odrasli: < 0,2 (0/neg) g/L
Kliničko značenje
Povišeno: bubrežne i srčane bolesti, hipertenzija, bolesti urogenitalnog trakta, Fanconijev sindrom, Wilsonova bolest, Bence-Jonesov protein
Biološka varijabilnost
Povišeno: teški tjelesni rad, trudnice u kasnijim mjesecima trudnoće, vrućica

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Mikroskopski pregled
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Eritrociti: menstrualno krvarenje.
Leukociti: U alkalnoj mokraći mijenjaju izgled ili se razgrađuju.
Stanice pločastog epitela: dulje stajanje mokraće utječe na rezultat.
Bakterije: neadekvatan uzorak mokraće.
Kristali: lijekovi.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Bakterije (novorođenčad, djeca, odrasli): 0/negativne (x 400) br. stanica/v.p.
Sluz (novorođenčad, djeca, odrasli): 0/neg (x 400) br. čestica/v.p.
Gljivice (novorođenčad, djeca, odrasli): 0/negativne (x 400) br. stanica/v.p.
Nehijalini cilindri (novorođenčad, djeca, odrasli): 0 (x 400) br. cilindara/ v.p.
Hijalini cilindri (novorođenčad, djeca, odrasli): 0 - 1 (x 100) br. cilindara/ v.p.
Male epitelne stanice odrasli: odrasli: 0 - 1 (x 400) br. stanica/v.p.
Stanice pločastog epitela (odrasli): odrasli: 0 - 1 (x 400) br. stanica/v.p.
Leukociti (odrasli): odrasli: 0 - 2 (x 400) br. stanica/v.p.
Eritrociti (novorođenčad, djeca, odrasli): 0 - 2 (x 400) br. stanica/v.p.
Kristali (novorođenčad, djeca, odrasli): 0/neg (x 400) br. čestica/v.p.
Soli (novorođenčad, djeca, odrasli): 0/neg (x 400) br. čestica/v.p.
Kliničko značenje
Povišeno: Eritrociti: krvarenja iz urogenitalnog trakta, bubrežne bolesti, dismorfični eritrociti.
Leukociti: infekcije urogenitalnog trakta.
Leukociti u nakupinama: infekcije urogenitalnog trakta.
Stanice pločastog epitela: bolesti bubrega i mokraćnog sustava.
Male epitelne stanice: bolesti bubrega i mokraćnog sustava.
Hijalini cilindri: bubrežne bolesti koje uzrokuju glomerularnu proteinuriju.
Bakterije: infekcije mokraćnog sustava.
Sluz: kod bubrežne bolesti može biti pomiješana s leukocitima i epitelnim stanicama.
Gljivice: najčešće kod bolesnika na dugoj antibiotskoj terapiji, kod bolesnika s kateterom i šećernom bolesti.
Pozitivno: Nehijalini cilindri: leukocitni cilindri - infekcija bubrežnog porijekla, eritrocitni cilindri - uznapredovale patološke promjene glomerulske membrane zbog glomerulonefritisa, hipertenzije, vaskulitisa.
Kristali: tirozin, leucin, kristali bilirubina, kolesterola, amorfne soli (urati, fosfati), kristali mokraćne kiseline, Ca-oksalata,tripl-fosfata itd.
Biološka varijabilnost
Pozitivno: Eritrociti: tjelesna aktivnost.
Hijalini cilindri: nakon tjelesnog napora,kod povišene tjelesne temperature, u koncentriranoj mokraći, kod starijih ljudi.
Kristali: u mokraći se izlučuju natrijev klorid, soli kalija, kalcija, magnezija, mokraćne kiseline, lijekovi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Vizualna procjena
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Boja: način prehrane, kontrastna sredstva, lijekovi.
Izgled: već poslije kraćeg stajanja iz mokraće se izlučuju flokule sluzi koje se sastoje od mukoproteina i nukleoproteina, epitelnih stanica i soli koje zamućuju urin, a još duljim stajanjem stvara se talog.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Izgled (novorođenčad, djeca, odrasli): bistar opisni nalaz
Boja (novorođenčad, djeca, odrasli): svijetlo žuta opisni nalaz
Kliničko značenje
Promijenjeno: boja: bilirubin, porfirini, hemoglobinurija, homogentizinska kiselina, melanogen
izgled: lučenje raznih staničnih elemenata (eritrociti, leukociti, epitelne stanice), soli, sluzi, masti; mikroorganizmi
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: način prehrane, lijekovi

...

Koštani biljezi

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koštani biljezi
Vrsta uzorka Serum, plazma
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
- K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
Metoda Elektrokemiluminiscentna imunoanaliza (ECLIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 2 tjedna
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Interferiraju hemoliza, te izrazita lipemija i ikterija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Muškarci: 18-30 god: 24-70
30-50 god: 14-42
50-70 god: 14-46
Ž: premenopauza:11-43
postmenopauza:15-46
µg/L
Žene: premenopauza: 11-43
postmenopauza: 15-46
µg/L
Kliničko značenje
Povišeno/sniženo: koštane metaboličke bolesti, anoreksija, bulimija, kontrola terapije koštanih bolesti, uspješnosti oporavka
Biološka varijabilnost
- Nema literaturnih podataka.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koštani biljezi
Vrsta uzorka Serum, plazma
Vrsta spremnika - K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
- Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Elektrokemiluminiscentna imunoanaliza (ECLIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 2 tjedna
Vanjska kontrola kvalitete - Međulaboratorijska usporedba
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Interferiraju izrazita hemoliza, lipemija i ikterija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Muškarci: 30-50g. : 0.300 (0.011 - 0.584)
50 - 70g. : < 0.704
> 70g. : < 0.854
µg/L
Žene: premenopauza: 0.025 - 0.573
postmenopauza: 0.104 - 1.008
µg/L
Kliničko značenje
Povišeno/sniženo: Metabolit beta-crosslaps jest C terminalni fragment kolagena CTx (oktapeptid) - razgradni produkt kolagena; značajne promjene kod fiziološkog rasta, trudnoće i ubrzane pregradnje koštanoga tkiva (reumatoidni artritis, menopauza, imobilizacija) praćenja učinka terapije koštanih bolesti, hormona rasta, kontrolu zloćudnih bolesti s metastazama u kostima.
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: intraindividualna varijabilnost >6%
interindividualna varijabilnost >20%
dijetetski status

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koštani biljezi
Vrsta uzorka Serum, plazma
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
- K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
Metoda Elektrokemiluminiscentna imunoanaliza (ECLIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 2 tjedna
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferiraju hemoliza, te izrazita lipemija i ikterija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: serum, plazma: 1,59 - 6,89 pmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: primarni hiperparatireoidizam, sekundarni hiperparatireoidizam (zatajenje bubrega), malasporpcijski sindrom, pseudohipoparatireoidizam
Povišeno/sniženo: poremećaji metabolizma kalcija
Sniženo: hiperkalcijemija povezana sa malignom bolešću, hipertireoidizam, sarkoidoza, prekomjerni unos vitamina D, hipoparatireoidizam
Biološka varijabilnost
- Nema literaturnih podataka.

...

Lijekovi, toksikologija

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija (ADH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na određivanje.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Razina intoksikacije 0,1 - 0,5 - subklinička
0,6 - 1,7 - blaga
1,8 - 2,9 - umjerena
3,0 - 4,1 - jaka
> 4,2 - izrazita
g/L
Kliničko značenje
Povišeno: 0,0 - 0,5 g/L subklinički simptomi (trijezno stanje)
0,5 - 1,5 g/L euforija (pripito stanje)
1,5 - 2,5 g/L uzbuđenost (pijano stanje)
2,5 - 3,5 g/L konfuzija (teško pijano stanje)
3,5 - 4,0 g/L stupor (stanje teškog trovanja)
4,0 - 5,0 g/L koma
Biološka varijabilnost
Sniženo: U kroničnih alkoholičara zbog indukcije enzimskog sustava razgradnje alkohola brža je razgradnja alkohola te je koncentracija alkohola niža od očekivane.
Promijenjeno: metotreksat, etilen glikol, izopropanol i n-butanol

...

Metaboliti i supstrati

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum, plazma, likvor
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
- NaF/K-oksalat plazma (sivi čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija UV (HK-G6PDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Ascites M, Ž: > 2,8 mmol/L
Serum 0-1 dan M, Ž: 2,0 - 6,1 mmol/L
Serum 1-7 d M: 2,6 do 6,1
Ž: 2,6 do 6,1
mmol/L
Serum >7 d M, Ž: 3,0 - 6,5 mmol/L
Serum 1mj. - 6 g. M, Ž: 3,9 do 7,0 mmol/L
Serum 7-19 g. M, Ž: 3,9 - 5,9 mmol/L
Serum 20-30 g. M, Ž: 4,2 - 6,0 mmol/L
Serum >30 g. M, Ž: 4,4 do 6,4 mmol/L
Likvor, odrasli 2,49 - 4,44 mmol/L
Pleuralni izljev M,Ž: < 3,3
Kliničko značenje
Povišeno: serum/plazma: šećerna bolest tipa 1 i 2, kronični pankreatitis, hemokromatoza, ca-gušterače, akromegalija, Cushingov sindrom, fekromocitom, tireotoksikoza,teške infekcije, kronične jetrene bolesti
likvor: Bolesnici sa šećernom bolesti imaju povišeni omjer glukoza likvor/glukoza serum = 0,8
Sniženo: serum/plazma: tumor stanica Langerhansovh otočića,teške jetrene bolesti, glikogenoza tipa I, Addisonova bolest, hipopituitarizam, nasljedno nepodnošenje fruktoze
likvor: u diferencijalnoj dijagnostici bakterijskog meningitisa omjer glukoza (likvor) / glukoza (serum) < 0,4
pleuralni punktat: eksudat <2,2 ili 3,9-6,4
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: trudnoća, tjelesni napor, pušenje,vrućica, šok, trauma, oralni kontraceptivi, stres, kofein, ACTH, kortikosteroidi, tiroksin, adrenalin, estrogeni, indometacin, nikotinska kiselina, acetazolamid,furosemid, pankreatektomija, anestezija
Sniženo: etanol, droge, anabolički steroidi, antihistaminici, gastrektomijai

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (ureaza-GLDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na analizu.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
< 1 g M, Ž: 1,0 - 7,5 mmol/L
1 - 7 g. M, Ž: 1,8 - 6,0 mmol/L
8 - 19 g. M, Ž: 2,7 - 6,8 mmol/L
>= 20 g. M, Ž: 2,8 - 8,3 mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Tijekom antidiureze, koja se može pojaviti pri oliguričnom srčanom zatajenju, dehidraciji ili žeđi, urea se ponovo difundira u kanaliće u većoj količini i urea u plazmi je povećana. Pri prerenalnom i postrenalnom zatajenju bubrega tubularni je protok urina smanjen i rezultira povećanom ponovnom difuzijom ureje i povećanim izlučivanjem kreatinina. Do prerenalnog povišenja razine ureje dolazi pri srčanoj dekompenzaciji, povećanom katabolizmu proteina i iscrpljenju zaliha vode. Razina ureje može se povisiti zbog oštećenja bubrega (akutni glomerulonefritis, kronični nefritis, policistični bubrezi, tubularna nekroza i nefroskleroza). Postrenalno povišenje razine ureje može biti posljedica opstrukcije urinarnog trakta. Koncentracija ureje u plazmi ovisi o renalnoj perfuziji, brzini sinteze ureje i glomerularne filtracije (GFR). Povišena je u akutnom i kroničnom zatajenju bubrega i pre-renalnoj azotemiji.
Sniženo: Teška jetrena bolest, celijakija, akromegalija, nefrotski sindrom.
Biološka varijabilnost
Povišeno/sniženo: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: prehrana bogata proteinima, dugotrajan tjelesni napor, šok, trauma, dehidracija, stres, nefrotoksični lijekovi, kortikosteroidi, tiroksin, hemoglobin, asparagin, aminofenol, amonij-ion
Sniženo: trudnoća, dijeta siromašna proteinima i bogata ugljikohidratima, gladovanje, pušenje

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija (alkalni pikrat)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferiraju lipemija, hemoliza i ikterija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
2 mj. - 1 g. M, Ž: 14 - 34 µmol/L
1-3 g. M, Ž: 15 - 31 µmol/L
3-5 g. M, Ž: 23 - 37 µmol/L
5-7 g. M, Ž: 25 - 42 µmol/L
7 - 9 g. M, Ž: 30 - 48 µmol/L
9 - 11 g. M, Ž: 25 - 57 µmol/L
11 - 13 g. M, Ž: 37 - 63 µmol/L
13 - 15 g. M, Ž: 40 - 72 µmol/L
18 - 74 g. M: 64 - 104
Ž: 49 - 90
µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: U slučajevima kada je zbog oštećenja bubrega protok urina onemogućen, npr. zbog zloćudnih oboljenja, nefrolitijaze i prostatizma razina kreatinina u plazmi je povećana. Akutna i kronična bubrežna bolest, opstrukcija mokraćnog sustava, akromegalija, gigantizam, hipotiroidizam
Sniženo: Mišićna distrofija
Biološka varijabilnost
Povišeno/sniženo: dnevni ritam, prehrana, dugotrajni tjelesni napor, vručica, šok, stres, nefrotoksični lijekovi
Sniženo: trudnoća

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija (diazo reagens)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza interferira kod određivanja.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
0-1 dan M, Ž: < 100 µmol/L
1-2 dana M, Ž: < 140 µmol/L
3-5 dana M, Ž: < 200 µmol/L
1 mj. - 7 g. M, Ž: < 20 µmol/L
8-14 g. M: 6 - 24 µmol/L
15-19 g. M: 7 - 30 µmol/L
8-19 g. Ž: 6 - 26 µmol/L
>= 20 g. M, Ž: 3 - 20 µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: virusni hepatitis, ciroza, infektivna mononukleoza, bilijarna opstrukcija, eritroblastoza, perniciozna anemija, anemija srpastih stanica, Crigler-Najjarov sindrom
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: etanol, hospitalizacija, oralni kontraceptivi, hepatotoksični, kolestatski i hemolitički lijekovi
Sniženo: analitički: hemoglobin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Fotometrija (alkalni pikrat)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
3-8 godina: M, Ž: 1,0-6,0 mmol/dU
9-12 godina: M, Ž: 1,5-12,5 mmol/dU
13-17 godina: M, Ž: 2,6-16,5 mmol/dU
Odrasli: M:7,7-21,3
Ž: 5,9-14,1
mmol/dU
Kliničko značenje
Povišeno: akromegalija, gigantizam, šećerna bolest, hipotiroidizam
Sniženo: hipertiroidizam, mišićna distrofija, anemija, leukemija
Biološka varijabilnost
Povišeno: dugotrajni tjelesni napor, kortikosteroidi
Sniženo: androgeni, anabolički steroidi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum i 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 40 godina: Muškarci: 90-139
Žene: 80-125
mL/min/1,73m2
40-49 godina Muškarci: 84-133
Žene: 74-119
mL/min/1,73m2
50-59 godina Muškarci: 77-126
Žene: 67-112
mL/min/1,73m2
60-69 godina Muškarci: 71-120
Žene: 61-106
mL/min/1,73m2
70-79 godina Muškarci: 64-113
Žene: 54-99
mL/min/1,73m2
80-89 godina Muškarci: 58-107
Žene: 48-93
mL/min/1,73m2
> 89 godina Muškarci: 51-100
Žene: 41-86
mL/min/1,73m2
Kliničko značenje
Povišeno: akromegalija, gigantizam, šećerna bolest
Sniženo: bubrežna insuficijencija
Biološka varijabilnost
Nije poznata.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Fotometrija (urikaza-POX)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferiraju lipemija, hemoliza i ikterija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
1 - 30 d. M, Ž: 59 - 271 µmol/L
1 - 12 mj.: M, Ž: 65 - 330 µmol/L
1 - 7 g. M, Ž: 105 - 295 µmol/L
8 - 12 g. M, Ž: 125 - 228 µmol/L
13 - 19 g. M: 163 - 383
Ž: 142 - 303
µmol/L
>= 20 g. M: 182 - 403
Ž: 134 - 337
µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: ulozi, Lesch-Nyhanov sindrom, bubrežne bolesti, leukemije, limfomi, policitemija, multipli mijelom, tumori, psorijaza, glikogenoza tipa I, ulozi, Wilsonova bolest, cistinoza, virusni hepatitis, anemija srpastih stanica
Sniženo: hepatocelulularna bolest, Fanconijev sindrom, Wilsonova bolest, ksantinurija, nedostatak folne kiseline, trovanje olovom
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: prehrana bogata purinima, gladovanje, tjelesni napor, pretilost, šok, trauma, stres, furosemid, adrenalin, noradrenalin, nikotinska kiselina, transfuzije krvi, prekomjerno zračenje, bilirubin
Sniženo: trudnoća, menstruacija, pušenje, alopurinol, ACTH, furosemid (intravenski), azatrioprin

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Plazma, likvor
Vrsta spremnika - NaF/K-oksalat plazma (sivi čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (LOD-POX)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza, ikterija i lipemija interferiraju s određivanjem.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: M,Ž: 0,5 - 2,2 mmol/L
Odrasli (likvor): M,Ž: 1,1 - 2,4 mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Postoje dva osnovna klinička stanja u kojima se pojavljuje laktična acidoza: 1. stanja povezana s hipoksijom, tj. šok, kongestivno srčano zatajenje, infarkt miokarda, gubitak krvi i plućni edem 2. metabolički poremećaji ili poremećaji povezani s lijekovima/toksinima. Primjeri metaboličkih poremećaja obuhvaćaju šećernu bolest, bolesti jetre i neoplaziju. Urođeni metabolički poremećaji obuhvaćaju bolest pohrane glikogena vrste I. Lijekovi/toksini koji povisuju razinu laktata su metanol, etanol, epinefrin i acetaminoifen.
Razine laktata u likvoru odražavaju razine u plazmi. Povećana koncentracija laktata u likvoru u odsutnosti povećane koncentracije u plazmi uočene su u slučajevima bakterijskog meningitisa, cerebralne hipoksije i ishemije.
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, tjelesni napor, adrenalin, fruktoza, glukoza, natrij bikarbonat (intravenski)
Sniženo: metilensko plavilo, morfin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Fotometrija UV (GLDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: M, Ž: 430 - 710 mmol/dU
Kliničko značenje
Povišeno: hiperparatireoidizam
Sniženo: jetrene bolesti, toksemija, bubrežno oštećenje
Biološka varijabilnost
Povišeno: proteinska dijeta, poslijeoperativno
Sniženo: trudnoća, prehrana siromašna proteinima i bogata ugljikohidratima, gladovanje, pušenje
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli 18-70 godina Dijagnostičke vrijednosti
Kategorija GFR:
G1: >=90
G2: 60-89
G3a: 45-59
G3b: 30-44
G4: 15-29
G5:<15
mL/min/1.73m2
Kliničko značenje
Sniženo: kronična bubrežna bolest (<60 mL/min/1.73m2; dijagnoza i stupnjevanje CKD);
eGFR je manje pouzdan pokazatelj funkcije bubrega u slučajevima kada mišićna masa znatno odstupa od vrijednosti koje se mogu predvidjeti na temelju rase, dobi i spola:
I. Kod vrlo mladih /vrlo starih bolesnika (dobni ekstremi)
II. Kod konstitucijskih ekstrema (pretilost, pothranjenost, paraliza, amputacija)
III. Miopatije
IV. Povećan/snižen unos kreatina (bilderi, vegetarijanci)
V. Prije uvođenja nefrotoksičnih lijekova
VI. Kod potencijalnih donora organa.
Biološka varijabilnost
Nije poznata.

...

Proteini

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (Biuret)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izrazita hemoliza interferira s određivanjem ukupnih proteina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
6 mj - 7 g. M, Ž: 55 do 80 g/L
8 - 70 g. M, Ž: 66 do 81 g/L
> 70 g. M, Ž: 66 do 80 g/L
Ležeći bolesnici: M,Ž: 60 do 78 g/L
Pleuralni punktat eksudat > 30 g/L
< 6mj. M,Ž: 41 do 67 g/L
Kliničko značenje
Povišeno: monoklonski: multipli mijelom, poliklonski: kronične infekcije, ciroza jetre, autoimune bolesti, sarkoidoza, AIDS
pleuralni punktat: > 30 g/l eksudat, tuberkuloza
Sniženo: malnutricija, malapsorpcija, nefrotski sindrom, teške opekline
pleuralni punktat: < 30 g/l transudat, nefrotski sindrom
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: pretilost, hemokoncentracija, stres, androgeni, glukokortikoidi, adrenalin, oralni kontraceptivi, hormoni štitnjače
Sniženo: prehrana siromašna proteinima, trudnoća, karbamazepin, estrogeni

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (bromkrezol zelenilo)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na određivanje.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
1 mj. - 7 g. M, Ž: 28,0 do 48,0 g/L
8 - 19 g M, Ž: 41,6 do 50,8 g/L
20 - 70 g. M, Ž: 40,6 do 51,4 g/L
> 70 g. M, Ž: 39,6 do 48,4 g/L
1-30 dana M, Ž: 26,0 - 43,0 g/L
Ascites M, Ž: > 11 (benigni)
M, Ž: < 11 (maligni)
g/L
Pleuralni izljev (djeca, odrasli) SAAG > 12 (transudat)
SAAG < 12 (eksudat)
g/L
Kliničko značenje
Promijenjeno: ascites: diferencijalna dijagnostika portalne hipertenzije
Sniženo: malnutricija, malapsorpcija, ciroza jetre, karcinom, bubrežne bolesti, infarkt miokarda, opekline, reumatoidni artritis, kronične infekcije
Biološka varijabilnost
Povišeno: gubitak tekućine
analitički: lipemija, hemoliza
Sniženo: trudnoća, gladovanje, oralni kontraceptivi, estrogeni
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum, plazma
Vrsta spremnika - Li-heparinat plazma (zeleni čep)
- Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Enzim imunofluorescentna analiza (ELFA)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferiraju lipemija, hemoliza i ikterija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Muškarci: 99-ta percentila = 25 ng/L
Na akutnu nekrozu miokarda ukazuje porast koncentracije hsTnI u razmaku od 3 sata >50% od početne vrijednosti kod nižih početnih koncentracija te porast >20% kod izrazito visokih početnih koncentracija hsTnI
ng/L
Žene: 99-ta percentila = 11 ng/L
Na akutnu nekrozu miokarda ukazuje porast koncentracije hsTnI u razmaku od 3 sata >50% od početne vrijednosti kod nižih početnih koncentracija te porast >20% kod izrazito visokih početnih koncentracija hsTnI
ng/L
Kliničko značenje
Povišeno: infarkt miokarda, nestabilna angina, kronična miopatija, oštećenja skeletnih mišića
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Značajna hemoliza i ikterija interferiraju s određivanjem.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
2mj. - 15 g. M, Ž: 0,1 - 2,8
trudnice < 15,0
mg/L
Trudnoća < 15,0 mg/L
>= 20 g. M, Ž: < 5,0 mg/L
1 - 20 dana M, Ž: 0,1 - 4,1 mg/L
Kliničko značenje
Povišeno: akutna upala, bakterijska infekcija, zloćudna bolest, trauma, bubrežna bolest
Sniženo: jetrena bolest, malnutricija
Biološka varijabilnost
Povišeno: pušenje, u trudnoći, estrogeni, oralni kontraceptivi

...

Specifični proteini

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Specifični proteini
Vrsta uzorka Serum, plazma
Vrsta spremnika - Li-heparinat plazma (zeleni čep)
- Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Enzim imunofluorescentna analiza (ELFA)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferiraju lipemija, hemoliza i ikterija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M, Ž: 10-46 µg/L
Kliničko značenje
Povišeno: degenerativne sistemske kronične mišićne bolesti, akutne miolize, traume s oštećenjem mišića, infarkt miokarda, rabdomioliza, miozitis, snažni tjelesni napori, neumjerena tjelovježba, injekcije, operacije, disfunkcija bubrega
Biološka varijabilnost
- Nema literaturnih podataka.

...

Vitamini

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (082)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Vitamini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
- Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda Enzim imunofluorescentna analiza (ELFA)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferiraju lipemija, hemoliza i ikterija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Preporučena vrijednost: >= 75 nmol/L
Kliničko značenje
Sniženo: sekundarni hiperparatireoidizam, smanjena gustoća kostiju, mišićna slabost
Biološka varijabilnost

...

Dif. krvna slika - svjetlosna mikroskopija

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Dif. krvna slika - svjetlosna mikroskopija
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Mikroskopski pregled
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Lipemija, stanice lizirane EtOH pri uzimanju uzorka.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
≥ 20 godina: segmentirani neutrofilni granulociti: 44-72
nesegmentirani neutrofilni granulociti: 0-2
eozinofilni granulociti: 0-7
bazofilni granulociti: 0-1
limfociti: 20-46
monociti: 2-12
%
Do 20 g: segmentirani neutrofilni granulociti: 34-69
nesegmentirani neutrofilni granulociti: 0-2
eozinofilni granulociti: 0-9

bazofilni granulociti: 0-3
limfociti: 15-52
monociti: 5-22
%
Kliničko značenje
Indikacije: citomorfološka provjera prisustva abnormalnih omjera populacija leukocita, provjera prisustva mlađih oblika stanica periferne krvi, potvrda pseudotrombocitopenija, agregata eritrocita
Biološka varijabilnost
Nije primjenjivo

...

Kompletna krvna slika

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Hidrodinamička fokusirana impedancija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Lažno snižene vrijednosti prisutne u slučaju prisutnosti hladnih aglutinina, fragmentiranih eritrocita i mikrocita.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1 - 14 dana M: 3,90 do 5,50
Ž: 3,90 do 5,50
x10^12/L
Od 15 -30 dana M: 3,00 do 5,00
Ž: 3,00 do 5,00
x10^12/L
Od 1-2 mjeseca M: 2,90 do 4,10
Ž: 2,90 do 4,10
x10^12/L
Od 3-5 mjeseci M: 3,50 do 4,80
Ž: 3,50 do 4,80
x10^12/L Ž: 2,9 do 4,1
Od 6mj - 7 godina M: 4,00 do 5,00
Ž: 4,00 do 5,00
x10^12/L
Od 8-12 godina M: 4,34 do 5,47 x10^12/L
Od 13 -19 godina M: 4,43 do 5,88 x10^12/L
Od 8-19 godina Ž:4,07 do 5,42 x10^12/L
≥ 20 godina M: 4,3 do 5,7
Ž: 3,9 do 5,1
x10^12/L
Kliničko značenje
Sniženo: anemije, krvarenje, ciroza, zloćudne bolesti, terapija antineoplastičkim lijekovima, terapija interferonima
Povišeno: policitemija rubra vera, tumor koji luči eritropoetin, bubrežne ciste, akutno trovanje,kronična opstruktivna bolest pluća
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća, gentamicin, metildopa
Povišeno: hemokoncentracija, okoliš

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Lažno povišene vrijednosti uzrokovane su: lipemijom i prisutnošću abnormalnih proteina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1-14 d: M,Ž: 136 do 199 g/L
Od 15 -30 dana: M,Ž: 109 do 169 g/L
Od 1-2 mjeseca: M,Ž: 90 do 144 g/L
Od 3-5 mjeseci M,Ž: 100 do 137 g/L
6 mj - 7 godina: M,Ž: 109 do 138 g/L
Od 8 -12 g: M: 121 do 145 g/L
Od 13 -19 g: M: 129 do 166 g/L
8-19 godina Ž: 118 do 149 g/L
≥ 20 godina M: 138 do 175
Ž: 119 do 157
Kliničko značenje
Sniženo: zloćudne bolesti, krvarenje, hemoliza, deficitarne anemije, anemije kronične bolesti,hemoglobinopatije
Povišeno: policitemija, hemokoncentracija, opstruktivna bolest pluća
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća
Povišeno: hemokoncentracija, androgeni, okoliš

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Lažno povišene vrijednosti: eritrociti rezistentni na lizu te eritrociti s jezgrom, krioglobulini.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1 -14 dana: M: 6,2 do 17,8
Ž: 6,2 do 17,8
x10^9/L
Od 15 d - 1 mj: M: 6,9 do 19,6
Ž: 6,9 do 19,6
x10^9/L
Od 2 mj -2 godine: M: 6,0 do 16,0
Ž: 6,0 do 16,0
x10^9/L
Od 3-7 godina: M: 5,0 do 13,0
Ž: 5,0 do 13,0
x10^9/L
Od 8-19 godina: M: 4,4 do 11,6
Ž: 4,4 do 11,6
x10^9/L
≥ 20 godina: M: 3,4 do 9,7
Ž: 3,4 do 9,7
x10^9/L
Kliničko značenje
Povišeno: infekcije,upala,mijeloproliferacijske i limfoproliferacijske bolesti, zloćudne bolesti jetre probavnoga i koštanoga sustava, koma, eklampsija, tkivna nekroza
Sniženo: virusne infekcije, hipersplenizam, smanjena funkcija koštane srži, agranulocitoza, perniciozna anemija, aplastična anemija, multipli mijelom, šećerna bolest, gladovanje
Biološka varijabilnost
Povišeno: menstruacija, trudnoća, porođaj, stres, tjelesni napor, adrenalin, ACTH, kloroform, kinin, cirkadiani ritam, pušenje,
Sniženo: barbiturati, benzin, antibiotici, antihistaminici, teški metali, iradijacija, antineoplastički lijekovi, antireumatici, tireostatici, imunosupresivni lijekovi
)

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Hidrodinamička fokusirana impedancija (računski)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1- 14 dana M,Ž: 0,391-0,585 L/L
Od 15 -30 dana M,Ž: 0,320-0,503 L/L
Od 1 -2 mjeseca M,Ž: 0,263-0,371 L/L
Od 3- 5 mjeseci M,Ž: 0,288-0,390 L/L
Od 8-12 godina M: 0,366-0,452 L/L
Od 13 - 19 godina M: 0,390-0,487 L/L
Od 8-19 godina Ž: 0,354-0,450 L/L
≥ 20 godina: M: 0,415-0,530
Ž: 0,356-0,470
Kliničko značenje
Promijenjeno: Promjene vrijednosti hematokrita slijede sukladno patološke promjene broja eritrocita i koncentracije hemoglobina.
Biološka varijabilnost
Nije primjenjivo

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Hladni aglutinini u visokom titru uzrokuju stvaranje agregata eritrocita u in vitro uvjetima.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1-14 dana: M,Ž: 93,1 do 115,4 fL
Od 15 -30 dana: M,Ž: 84,5 do 102,5 fL
Od 31 dana do 2 mjeseca: M,Ž: 82,0 do 96,9 fL
Od 3 mjeseca do 7 godina: M,Ž: 73,8 do 89,4 fL
Od 8-19 godina: M,Ž: 76,5 do 92,1 fL
≥ 20 godina: M: 83,0 do 97,2
Ž: 83,0 do 97,2
fL
Kliničko značenje
Sniženo: sideropenična anemija, talasemija, kroničan gubitak krvi, hipertiroidizam, porfirija, deficit bakra, trovanje cinkom, anemija kronične bolesti (kasna faza), sideroblastična anemija
Povišeno: alkoholizam, deficit folne kiseline, deficit vitamina B12, akutne mijeloične leukemije (eritroleukemija), lijekovima uzrokovana anemija (citostatici,hidroksiurea), bolesti jetre
Biološka varijabilnost
Povišeno: etanol

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Hiperlipidemija (hipertrigliceridemija), leukocitoza , trombocitoza uzrokuju lažno povišenu koncentraciju hemoglobina i lažno povećanje konstanti MCH i MCHC zbog interferencije u spektrofotometrijskom mjerenju.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1-14 dana: M,Ž: 31,1 do 37,8 pg
Od 15 -30 dana: M,Ž: 29,7 do 34,6 pg
Od 31 dana do 2 mjeseca: M,Ž: 28,6 do 32,9 pg
Od 3 mjeseca do 7 godina: M,Ž: 24,3 do 29,2 pg
Od 8-19 godina: M,Ž: 24,3 do 31,5 pg
≥ 20 godina: M,Ž: 27,4 do 33,9 pg
Kliničko značenje
Sniženo: mikrocitna anemija
Povišeno: makrocitna anemija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: u istim slučajevima u kojima se mijenja koncentracija hemoglobina i broj eritrocita

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Hiperlipidemija (hipertrigliceridemija), leukocitoza , trombocitoza uzrokuju lažno povišenu koncentraciju hemoglobina i lažno povećanje konstanti MCH i MCHC zbog interferencije u spektrofotometrijskom mjerenju.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1 dan do 7 godina: M: 300 do 350
Ž: 300 do 350
g/L
Od 8-19 godina: M: 304 do 346
Ž: 304 do 346
g/L
≥ 20 godina: M: 320 do 345
Ž: 320 do 345
g/L
Kliničko značenje
Sniženo: sideropenična anemija, makrocitna anemija, anemija zbog kroničnog gubitka krvi, hipokromna anemija, talasemija
Povišeno: sferocitoza
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Hidrodinamička fokusirana impedancija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Lažno snižene vrijednosti: agregacija trombocita, gigantski trombociti.
Lažno povišene vrijednosti: mikrociti i fragmentirani eritrociti.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: 150 do 450
Ž: 150 do 450
x10^9/L
Do 20 g: M: 178 do 420
Ž: 178 do 420
x10^9/L
≥ 20 godina: M: 158 do 424
Ž: 158 do 424
x10^9/L
Kliničko značenje
Sniženo: idiopatska trombocitopenična purpura, aplastična i hemolitična anemija, hipersplenizam, alergijske reakcije, infekcije, DIK, oštećenje koštane srži, ciroza jetre
Povišeno: karcinomi, kronična mijeloična leukemija, policitemija rubra vera, splenektomija, reumatoidni artritis, sideropenična i posthemoragična anemija, akutne infekcije, srčane bolesti, kronični pankreatitis
Biološka varijabilnost
Sniženo: obilne transfuzije,antineoplastički lijekovi, antireumatici, tireostatici, terapija interferonima
Povišeno: tjelesni napor, stres, prije menstruacije, trudnoća, boravak na velikim visinama

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Krioglobulini uzrokuju pseudoleukocitozu,pri čemu je posljedično apsolutni broj neutofila lažno povišen. Izrazita hiperbilirubinemija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1 - 3 dana: M: 3,80-8,10
Ž: 3,80-8,10
x10^9/L
Od 4-7 dana: M: 3,00-6,60
Ž: 3,00-6,60
x10^9/L
Od 8-14 dana: M: 2,50-5,60
Ž: 2,50-5,60
x10^9/L
Od 15 d - 5 mjeseci: M: 1,90-5,80
Ž: 1,90-5,80
x10^9/L
Od 6 mj - 1 godinu: M: 2,50-7,20
Ž: 2,50-7,20
x10^9/L
Od 2-7 godina: M: 1,4-8,00
Ž: 1,4-8,00
x10^9/L
Od 8-19 godina: M: 1,49-8,00
Ž: 1,49 do 8,00
x10^9/L
≥ 20 godina: M: 2,06-6,49
Ž: 2,06-6,49
x10^9/L
Od 1 - 3 dana: M: 32-68
Ž: 32-68
%
Od 4-7 dana: M:25-55
Ž:25-55
%
Od 8-14 dana: M:21-47
Ž:21-47
%
Od 15 d - 5 mjeseci: M:17-53
Ž:17-53
%
Od 6 mj - 1 godinu: M:23-66
Ž:23-66
%
Od 2-7 godina: M:30-72
Ž:30-72
%
Od 8-19 godina: M:34-69
Ž:34-69
%
≥ 20 godina: M:44-72
Ž:44-72
%
Kliničko značenje
Sniženo: limfoproliferativne bolesti
Povišeno: bakterijske infekcije,upala,mijeloproliferacijski procesi, zloćudne bolesti jetre, probavnoga i koštanoga sustava, koma, eklampsija, tkivna nekroza
Biološka varijabilnost
Povišeno: menstruacija, trudnoća, porođaj, stres, tjelesni napor, adrenalin, ACTH, kloroform, kinin, cirkadiani ritam, pušenje
Sniženo: barbiturati, benzin, antibiotici, antihistaminici, teški metali, iradijacija, antineoplastički lijekovi, antireumatici, tiraostatici, imunosupresivni lijekovi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Krioglobulini uzrokuju pseudoleukocitozu,pri čemu je posljedično apsolutni broj lažno povišen.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1 - 3 dana: M: 2,60-4,90
Ž: 2,60-4,90
x10^9/L
Od 4 - 7 dana: M: 3,00-6,30
Ž: 3,00-6,30
x10^9/L
Od 8 - 14 dana: M: 3,10-8,00
Ž: 3,10-8,00
x10^9/L
Od 15 d - 5 mjeseci: M: 3,50-7,40
Ž: 3,50-7,40
x10^9/L
Od 6 mj - 1 godinu: M: 2,00 do 6,60
Ž: 2,00 do 6,60
x10^9/L
Od 2-7 godina : M: 1,40-5,00
Ž: 1,40-5,00
x10^9/L
Od 8-19 godina : M: 0,84-6,03
Ž: 0,84-6,03
x10^9/L
≥ 20 godina: M: 1,19-3,35
Ž: 1,19-3,35
x10^9/L
Od 1- 3 dana: M: 22-41
Ž: 22-41
%
Od 4 - 7 dana: M: 25-53
Ž: 25-53
%
Od 8 - 14 dana: M: 26-67
Ž: 26-67
%
Od 15 d - 5 mjeseci: M: 32-68
Ž: 32-68
%
Od 6 mj - 1 godinu: M: 18-60
Ž: 18-60
%
Od 2-7 godina : M: 15-55
Ž: 15-55
%
Od 8-19 godina : M:19-52
Ž: 19-52
%
≥ 20 godina: M: 20-46
Ž: 20-46
%
Kliničko značenje
Sniženo: imunodeficijentna stanja, gladovanje
Povišeno: virusne infekcije, zloćudni tumori limfoidne loze (zločudni tumori B-limfocita,T,-limfocita,NK stanica,Hodgkinova bolest)
Biološka varijabilnost
Sniženo: antineoplastički lijekovi, dnevni ritam, gladovanje, rase

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Krioglobulini uzrokuju pseudoleukocitozu,pri čemu je posljedično apsolutni broj lažno povišen.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1 - 3 dana: M: 0,70-1,40
Ž: 0,70-1,40
x10^9/L
Od 4 - 7 dana: M: 0,70-2,20
Ž: 0,70-2,20
x10^9/L
Od 8 - 14 dana: M: 0,60-1,80
Ž: 0,60-1,80
x10^9/L
Od 15 d - 18 godina: M: 0,22-1,51
Ž: 0,22-1,51
x10^9/L
≥ 20 godina: M: 0,12-0,84
Ž: 0,12-0,84
x10^9/L
Od 1 - 3 dana: M: 6-12
Ž: 6-12
%
Od 4 - 7 dana: M: 6-19
Ž: 6-19
%
Od 8 - 14 dana: M: 5-15
Ž: 5-15
%
Od 15 d - 18 godina: M: 5-13
Ž: 5-13
%
≥ 20 godina: M: 2-12
Ž: 2-12
%
Kliničko značenje
Povišeno: hemoblatoze, stanje nakon splenektomije, kolagenoze, infektivne bolesti (TBC, malarija, sifilis), ciroza jetre
Sniženo: aplastična anemija, triholeukemija
Biološka varijabilnost
Sniženo: prolazna monocitopenija kod liječenja kortikosteroidima

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Krioglobulini uzrokuju pseudoleukocitozu,pri čemu je posljedično apsolutni broj lažno povišen. Izrazita hiperbilirubinemija može interferirati s rasapom svjetlosti te nema klasifikacije stanica.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1d -7 godina: M: 0-0,70
Ž: 0-0,70
x10^9/L
Od 8 -19 godina: M: 0-1,04
Ž: 0-1,04
x10^9/L
≥ 20 godina: M: 0-0,43
Ž: 0-0,43
x10^9/L
Od 1d -7 godina: M: 0-6
Ž: 0-6
%
Od 8 -19 godina: M: 0-9
Ž: 0-9
%
≥ 20 godina: M: 0-7
Ž: 0-7
%
Kliničko značenje
Povišeno: parazitoze, alergijska reakcija- uključujući bronhijalnu astmu, kronični upalni procesi, neoplazme, reakcije preosjetljivosti
Biološka varijabilnost
Nije primjenjivo

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Krioglobulini uzrokuju pseudoleukocitozu,pri čemu je posljedično apsolutni broj lažno povišen. Izrazita hiperbilirubinemija može interferirati s rasapom svjetlosti te nema klasifikacije stanica.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1d - 7 godina: M:0-0,20
Ž: 0-0,20
x10^9/L
Od 8 -19 godina: M: 0-0,23
Ž: 0-0,23
x10^9/L
≥ 20 godina: M: 0-0,06
Ž: 0-0,06
x10^9/L
Od 1d - 7 godina: M: 0-2
Ž: 0-2
%
Od 8 -19 godina: M: 0-3
Ž: 0-3
%
≥20 godina: ≥ 20 godina: M: 0-1
Ž: 0-1
%
Kliničko značenje
Povišeno: neposredna reakcija preosjetljivosti, kronični mijeloproliferativni peoces - posebno KML, bazofilna leukemija
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nepravilan protok stanica kroz aperturu, aglutinirani eritrociti, prisutnost retikulocita.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1-30 dana: M: 14,2-18,3
Ž: 14,2-18,3
%
Od 2 mj. -8 godina: M: 11,9-16,2
Ž: 11,9-16,2
%
Od 8-19 godina: M: 11,6-14,3
Ž: 11,6-14,3
%
≥ 20 godina: M: 9,0-15,0
Ž: 9,0-15,0
%
Kliničko značenje
Promijenjeno: Specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacije eritrocita što je karakteristična značajka pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze. Ujedno je i prognostički pokazatelj o učinkovitosti liječenja te ekvivalentan podatak o anizocitozi.
Povišeno: Povišeni RDW ukazuje na eritrocite nejednolikih veličina tj.anizocitozu.Kod deficita željeza, bolest sa hemoglobinom H, neki oblici talasemije minor, hemoliza zbog fragmentacije, kod deficita vitamina B12, deficit folata, autoimune hemolitičke anemije, hladni aglutinini, bolesti jetre, bolesti štitnjače, alkohol, transfuzija krvi.
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Od 1 dan - 7 godina: M: 6,9-11,3
Ž: 6,9-11,3
fL
Od 8 -19 godina: M: 7,0-10,4
Ž: 7,0-10,4
fL
≥ 20 godina: M: 6,8-10,4
Ž: 6,8-10,4
fL
Kliničko značenje
Povišeno: imuna trombocitopenija, diseminirana intravaskularna koagulacija, mijeloproliferativni poremećaji, preekalmpsija, prolazna hipoplazija (citotoksična kemoterapija)
Sniženo: aplazija koštane srži
Biološka varijabilnost

...

Ostale hematološke pretrage

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda svjetlosna mikroskopija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Prisustvo hladnih aglutinina, eritroblasti u ekstramedularnoj eritropoezi.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 d: M: 20-60
Ž: 20-60
/10^3 Erc
Do 6 mj: M: 4-29
Ž: 4-29
/10^3 Erc
Do 20 g: M: 4-19
Ž: 4-19
/10^3 Erc
≥ 20 godina: M: 5-22
Ž: 5-22
/10^3 Erc
Kliničko značenje
Povišeno: hemolitičke anemije različite etiologije, terapija s B12 i folatima u megaloblastičnoj anemiji
Sniženo: aplazija koštane srži
Biološka varijabilnost

...

Sedimentacija eritrocita

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (083)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Sedimentacija eritrocita
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (crni čep)
Metoda modificirana metoda po Westergrenu
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - LABQUALITY (External Quality Assessment Services)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: do 20
Ž: do 20
mm/3,6 ks
Do 15 g: M: 2 do 21
Ž: 2 do 20
mm/3,6 ks
Do 20 g: M: 2 do 12
Ž: 2 do 20
mm/3,6 ks
Do 50 g: M: 2 do 13
Ž: 4 do 24
mm/3,6 ks
>50 g: M: 3 do 23
Ž: 5 do 28
mm/3,6 ks
Kliničko značenje
Povišeno: upalna reakcija, plazmocitom, monoklonske gamapatije, reumatoidni artritis
Sniženo: policitemija rubra vera
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, menstruacija, visoke koncentracije fibrinogena i kolesterola, hiperglikemija

...

Koagulogram

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (084)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija, lipemija (trigliceridi) i antibiotici.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
<5 dana M,Ž: ≥0,65 udjel
<5 dana M,Ž: 0,8-1,5 omjer
1-6 mjeseci M,Ž: >0,70 udjel
1-6 mjeseci M,Ž: 0,8-1,3 omjer
>6 mjeseci i odrasli M,Ž: ≥0,70 udjel
>6 mjeseci i odrasli M,Ž: ≤1,12 omjer
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika zgrušavanja FI, FII, FV, FVII ili FX, bolesti jetre, manjak vitamina K, malapsorpcija, oralna antikoagulantna terapija, prisustvo inhibitora na čimbenike zgrušavanja I, II, V, VII ili X, DIK, trombolitička terapija
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, oralni kontraceptivi, vegetarijanci (prehrana bogata vitaminom K- zeleno lisnato povrće)
Sniženo: novorođenče do 6 mjeseca života,
lijekovi: antibiotici, analgetici, antireumatici

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (084)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija, lipemija (trigliceridi) i antibiotici (penicilin).
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Preporuka za oralnu antikoagulantnu terapiju: 2,0 - 3,5
Kliničko značenje
Povišeno: predoziranje oralnom antikoagulantnim lijekom
Sniženo: neadekvatna doza oralnog antikoagulantnog lijeka
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: prehrana: hrana bogata vitaminom K (zeleno lisnato povrće) u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapija, tjelesna težina, funkcija jetre, lijekovi: antibiotici, analgetici, antireumatici

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (084)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija i lipemija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
>6mj i odrasli M: 21,6-28,7
Ž: 21,6-28,7
s
Kliničko značenje
Povišeno: terapija nefrakcioniranim heparinom i hirudinom, von Willebrandova bolest, nasljedni manjak čimbenika unutrašnjeg puta zgrušavanja: FVIII, FIX, FXI, FXII, prekalikreina, kininogena velike molekularne mase (HMWK) i zajedničkog puta zgrušavanja (FII, FV, FX), lupus antikoagulant (LAC), DIK, prisustvo inhibitora na čimbenike unutrašnjeg (FVIII, FIX, FXI, FXII) i zajedničkog puta zgrušavanja (FII, FV, FX), trombolitička terapija, bolesti jetre
Biološka varijabilnost
Povišeno: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: penicilinski antibiotici, valproična kiselina
Sniženo: trudnoća, reakcija akutne faze (povećana aktivnost FVIII)

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (084)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija i lipemija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
<5 dana M, Ž: 0,7 do 1,8 omjer
<1 mjesec M, Ž: 0,9 do 1,6
< 3 mjeseca M, Ž: 0,9 do 1,5
<6 mjeseci M, Ž: 0,8 do 1,3
> 6 mjeseci i odrasli M, Ž: 0,8 do 1,2
Kliničko značenje
Produženo: terapija varfarinom, terapija nefrakcioniranim heparinom i hirudinom,direktni inhibitori trombina von Willebrandova bolest, nasljedni nedostatak čimbenika unutrašnjeg puta zgrušavanja: FVIII, FIX, FXI, FXII, prekalikreina, kininogena velike molekularne mase (HMWK) i zajedničkog puta zgrušavanja (FII, FV, FX), lupus antikoagulant (LAC), DIK, prisustvo inhibitora na čimbenike unutrašnjeg (FVIII, FIX, FXI, FXII) i zajedničkog puta zgrušavanja (FII, FV, FX), trombolitička terapija, bolesti jetre
Skraćeno: terapija estrogenima kod muškaraca,oralni kontraceptivi kod žena,
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća, reakcija akutne faze (povećana aktivnost FVIII)
Povišeno: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: penicilinski antibiotici, valproična kiselina

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (084)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija, lipemija (trigliceridi), FDP (razgradni produkti fibrinogena), hirudin i drugi direktni inhibitori trombina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 5 d: M: 1,6 do 4,6
Ž: 1,6 do 4,6
g/L
Od 1-6 mj: M: 1,5 do 3,9
Ž: 1,5 do 3,9
g/L
Od 2-10 g: M: 1,6 do 4,0
Ž: 1,6 do 4,0
g/L
>10 g i odrasli: M: 1,8 do 3,5
Ž: 1,8 do 3,5
g/L
Kliničko značenje
Povišeno: reakcija akutne faze: akutna upala i infekcija, kronična upala i infekcija, nakon operativnog zahvata, traume ili opekline, akutni infarkt miokarda, nefrotski sindrom, zloćudne bolesti
Sniženo: bolesti jetre: ciroza, toksično oštećenje jetre, DIK, hiperfibrinoliza, sepsa, trombolitička terapija, politrauma, akutno krvarenje, nasljedni nedostatak ili defekt fibrinogena (hipofibrinogenemija, afibrinogenemija, disfibrinogenemija), komplikacije u trudnoći: abrupcija placente, zadržavanje mrtvog ploda)
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, oralni kontraceptivi, novorođenčad i djeca do 10 godine života (gornja granica referentnog intervala je veća u odnosu na ostalu populaciju), pretilost
Sniženo: lijekovi: asparaginaza, cefalosporinski antibiotici, valproična kiselina

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (084)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Kromogena
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija, lipemija te direktni inhibitori trombina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: M: 0,79 do 1,20
Ž: 0,79 do 1,20
udjel
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni nedostatak antitrombina, stanja stečenog nedostatka antitrombina: toksično oštećenje jetre (lijekovi, alkohol, ciroza), nefrotski sindrom, opsežne kirurške rane, opekline, posttraumatska stanja, DIK, sepsa, preeklampsija
Povišeno: terapijske doze hirudina; direktnih inhibitora trombina
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad, trudnoća, lijekovi: asparaginaza, oralni kontraceptivi, aprotinin, heparin
Povišeno: oralna antikoagulantna terapija

...

Razgradni produkti fibrinogena

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU U TRAUMATOLOGIJI I ORTOPEDIJI (084)
Voditel odjela:
dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokem.
Telefon: 01/46 97 170 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Razgradni produkti fibrinogena
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda ELFA (Enzyme linked fluorescent assay)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija, lipemija, reumatoidni faktor.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Odrasli: M: do 0,50
Ž: do 0,50
mg/L FEU
Kliničko značenje
Povišeno: Venska tromboembolija: duboka venska tromboza (DVT), plućna embolija (PE),
DIK, sepsa, zloćudne bolesti (ovarija, dojke, pluća), opekline, eklampsija, trombolitička terapija, staza,postoperativno, komplikacije bubrežnih bolesti, nakon transplantacije bubrega
Biološka varijabilnost
Povišeno: Trudnoća, oralni kontraceptivi, teški tjelesni napor, stres, starija životna dob

...