Povijest Zavoda

Kronološki pregled

STRUČNA DJELATNOST

1934.

Osnovan prvi laboratorij pri Odjelu za tuberkulozu (osnovao Milan Žepić, dr. med.)

1938.

Hematološko-biokemijski laboratorij pri Internom odjelu (osnovao Lujo Thaller, dr. med.)

1948.

Biokemijski laboratorij pod vodstvom Dušanke Mirne Mikac-Dević, dipl. ing. kemije

1947.

Prvi pisani izvještaj o radu laboratorija (ukupno 9.653 analiza –  29% kvantitativnih i 81% kvalitativnih analiza mokraće, želučanog soka i stolice)

1949.

Broj analiza se udvostručuje; 16.225 analiza – 51% kvantitativnih analiza krvi i 49% kvalitativnih

1953.

Nabava Zeissovog spektrofotometra – analitika enzima, prvi funkcionalni testovi

1954.

Uvodi se 24h dežurstvo laboratorija

1957.

Nabava plamenog fotometra – određivanje elektrolita

1962.

Kromatografske tehnike – analiza hormona

1964.

Astrupov aparat – kontrola acidobazne ravnoteže

1964.

Započinje kontrola kvalitete rada prema preporuci Internacional Federation of Clinical Chemistry

1968.

Analitika metala u tragu

1968.

Nabava prvog kontinuiranog automatskog analizatora-Poli Mak, djelotvorniji laboratorijski rad

1970.

Razvoj elektroforetskih i imunoelektroforetskih metoda – analitika imunoglobulina, lipida, proteina

1971.

Osniva se jedinica za hitnu dijagnostiku

1973.

Izdvajanje biokemijskog laboratorija iz Interne klinike kao samostalne jedinice bolnice pod nazivom Zavod za medicinsku biokemiju

1975.

Prostorno ujedinjenje i preseljenje laboratorija u današnji prostor. Organizacija laboratorija sadrži šest odsjeka: Odsjek za funkcionalne testove, Odsjek ugljikohidrata i enzima, Odsjek lipida, ekskreta i sekreta, Odsjek imunokemije i hitnih analiza, Odsjek elektrolita, plinova u krvi i metala u tragovima te Odsjek za uvođenje novih analiza i izoenzima

1981.

Nabava fluorescentnog imunokemijskog analizatora (TDx) – analize lijekova i sredstava ovisnosti

1981.

Nabava suvremenih automatskih analizatora koji omogućuju kvalitetno i brzo mjerenje različitih sastojaka krvi – veća djelotvornost laboratorijskog rada

1982/88.

Razvoj lipoproteinske, izoenzimske, proteinske analitike

1988/92.

Nabava suvremenih automatskih analizatora – brži i djelotvorniji radni procesi, osobito u odsjeku za hitnu laboratorijsku dijagnostiku

1992.

Zavod dobija status Kliničkog zavoda za kemiju

1992.

Nabavlja imunokemijski analizator Imx za određivanje biljega hepatitisa i alergijskih bolesti

1995.

Objedinjavanje laboratorija pri Klinici za kirurgiju i Klinici za neurologiju s KZZK; zavod organizira rad u dva nova odsjeka – Odsjek za neurokemiju i Odsjek za laboratorijsku hematologiju.

1996.

Uvodi se laboratorijski informacijski sustav

1996.

Osnovan Odsjek za molekularnu dijagnostiku; prve analize DNA PCR metodologijom

2000.

Rješenjem Ministarstva zdravstva Zavod se imenuje Referentnim centrom za medicinsko-biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja

2000.

Nova organizacijska podjela – 2 odjela i 5 odsjeka

2004.

U sastav KZZK ulazi laboratorij Klinike za pedijatriju

2005.

U sastav KZZK ulazi Hematološki laboratorij Klinike za unutarnje bolesti

2007.

KZZK akreditiran po standardu HRN EN ISO 15189.

2008.

Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi zavodu se dodjeljuje pravo na cjelovito provođenje specijalističkog staža za medicinsku biokemiju i analitičku toksikologiju

2010.

Integracija s bolnicama:Institutom za tumore, Klinikom za traumatologiju i Klinikom za dječje bolesti

2011.

Horizontalna integracija medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Organiziraju se kliničke jedinice, 5 u Vinogradskoj i 3 u integriranim bolnicama

2012.

Odcjepljuje se Klinika za dječje bolesti; KZZK ostaje sa 7 jedinica

2012.

KZZK reakreditiran po standardu HRN EN ISO 15189 za petogodišnje razdoblje do 2017. 2012. Po drugi put obnovljen naziv referentnog centra Ministarstva zdravlja. Time je održan kontinuitet od 2000. godine

2012.

Po drugi put obnovljen naziv referentnog centra Ministarstva zdravlja. Time je održan kontinuitet od 2000. godine
2013. Uveden LIS u kliničkoj jedinici u Ilici 197. Proširena i unaprijeđena molekularna dijagnostika s novim analizama. Uvedeni preglednici nalaza web aplikacijom koji omogućuju svim klinikama i zavodima u bolnici pregledavanje zavodskih nalaza.
2014. Uspostavljen konsolidirani sustav s automatiziranom predanalitikom, dva biokemijska i jednim imunokemijskim analizatorom. Adaptiran i prilagođen prostor u kojem je smješten sustav.
2014.
do 2015.
proširuje imunološku dijagnostiku i uspostavlja automatizirani sustav za primejnu fluorometrijske enzimimuno metode. Postavlja metodu kapilarne elektroforeze za određivanje HbA1c. Hematološke analizatore spaja u kontinuiranu liniju. Dovršava on-line spajanje svih analizatora s laboratorijskim informacijskim sustavom.
2015. Zavod broji 17 specijalista i 5 specijalizanata medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 2 specijalista i 1 specijalizant analitičke toksikologije
2015. Organizacijske promjene: prema Pravilniku o ustrojstvu Kliničkih bolničkih centara Zavod se ustrojava u 6 odjela i 1 jedinicu.
2015. Od 1. ožujka 2015. otcjepljuje se Odjel za medicinsku biokemiju u onkologiji te ulazi u sastav Klinike za tumore u Ilici 197. Zavod otada na dvije lokacije broji 5 odjela i 1 jedinicu.
2015.-2017. Odjel za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom oprema se najmodernijim automatiziranim sustavom s integriranom automatizacijom predanalitičke faze rada. Odjel objedinjuje i hitnu laboratorijsku dijagnostiku. Obuhvaća opće biokemijsko područje i specijalno područje imunokemijskih  analiza. Proširuje djelokrug rada na području analitike pametnih lijekova, protutijela i vitaminima  – ukupno obnaša više od 100 raznovrsnih pretraga.
2016.-2018. Odjel za laboratorijsku imunologiju proširuje dijagnostiku s više od 10 novih pretraga i oprema se automatiziranim sustavom temeljenom na imunofluorescenciji za identifikaciju autoantitijela. Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju unaprijeđen je novim uređajima za hematološke pretrage i agregaciju trombocita.
2018. Verificiran i dodijeljen naziv Refrentnog centra Ministarstva zdrvstva za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku hitnih stanja na vrijeme od 5 godina.
2019. Zavod broji 86 zaposlenika: 18 specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 specijalist analitičke toksikologije, 29 tehničara srednje stručne spreme, 32 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 5 specijalizanata medicinske biokemije i  1 specijalizant analitičke toksikologije. Godišnje priređuju 1 do 2 tečaja trajne izobrazbe.

 

NASTAVNA DJELATNOST

1950/51.

Nastava iz predmeta Klinička kemija za zdravstvene tehničare (predavanja, vježbe)

1962.

Nastava iz predmeta Klinička kemija na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta-Kliničko laboratorijska dijagnostika

1964.

Nastava iz određenih područja Kliničke kemije za studente medicine u okviru predmeta Interna medicina (seminari)

1977.

Vođenje laboratorijskog smjera Više škole za medicinske sestre i zdravstvene tehničare te nastava iz predmeta Klinička kemija za potrebe škole

1977.

Zavodu se povjerava vođenje poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta, Kliničko laboratorijska dijagnostika

1980.-danas

Mentorstva pri izradi doktorata, magisterija i diplomskih radova studenata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Medicinskog fakulteta
1986. Zavod postaje Zavod za Kliničku kemiju Medicinskog fakulteta za potrebe nastave Medicinskog fakulteta

1992.

Rješenjem Ministarstva zdravstva RH Zavod postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2004. Objavljen sveučilišni udžbenik Medicinskobiokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi u kojem je 10 djelatnika zavoda u autorskoj i uredničkoj ulozi.

2005.

Ugovorom o suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučišta u Zagrebu KZZK postaje nastavna baza.

2009.

Zavod ima 2 docenta na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

2013.

Zavod ima 2 izvanredna profesora na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
2013. Zavod broji 2 izvanredna profesora na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1 docent na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilištu u Splitu.
2014. Zavod ima 2 izvanredna profesora i 1 docent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1 docent na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilištu u Splitu.
2014-2019 U zavodu su pod mentorstvom njegovih biokemičara izrađena 22 diplomska rada i 8 radova za Rektorovu nagradu.
2016. U ulozi nastavne baze zavod uključuje 8 specijalista za mentorstvo studentima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u stručnom osposobljavanju posljednjeg semestra studija.
2018. Sedam zavodskih djelatnika su suradnici u pisanju udžbenika Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi (djelatnici su autori-suradnici i jedan od urednika).
2019. Zavod broji 3 docenta i 1 izvanrednog profesora – dva nastavnika na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, po jedan docent na Sveučilištu u Splitu i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
2019. Deset zavodskih zaposlenika sudjeluje u nastavi diplomske i poslijediplomske nastave Sveučilišta u Zagrebu (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Medicinski fakultet), Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Mostaru i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Mentori su osmorici doktoranada i članovi više povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih radova na Stomatološkom, Medicinskom i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

ZNANSTVENA DJELATNOST

1954.

Objavljuju se prvi radovi u domaćim i poznatim međunarodnim časopisima

1958.

Prvi doktorat u bolnici obranio biokemičar: Dušanka Mirna Mikac-Dević: Stvaranje hemoglobina sušenjem krvi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. Karla Webera

1967.

Prvi projekti tadašnjeg saveznog i republičkog fonda za znanstveni rad, od kojih su neki još i danas u provedbi

1967.-danas

Aktivno sudjelovanje na stotinjak domaćih i internacionalnih kongresa, simpozija, radionica i sastanaka.

1954.-danas

Objavljeno više od 300 stručnih i znanstvenih radova u domaćim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima, oko desetak monografija, jedna knjiga te nekoliko priloga u knjigama, udžbenicima i priručnicima.

2012.

Zavod broji 6 znanstvenih suradnika i 2 viša znanstvena suradnika
2014. Zavod ima 3 viša znanstvena suradnika i 6 znantveni suradnika. Dovršava 2 znanstvena projekta financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
2014. Pet zavodskih stručnjaka usavršava se na doktorskom studiju i izrađuje doktorske radove. Završavaju se 2 znanstvena projekta financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a rezultati su pozitivno ocijenjeni na temelju ukupno, u oba projekta, objavljenih 89 znanstvenih radova, 110 kongesnih priopćenja, 7 uredničkih knjiga, 48 poglavlja u knjigama, 6 doktorskih radova, 14 diplomskih radova i 7 studentskih radova.
2015. Zavod ima 3 viša znanstvena suradnika i 5 znantveni suradnika. Djelatnici zavoda  prijavljuju znanstveni infrastrukturni projekt financiran iz EU fondova koji će omogućiti nabavu moderne opreme i proširenje znanstvene djelatnosti.
2015. Uredništvo časopisa Biochemia medica u kojem sudjeluje 6 djelatnika zavoda postiže veliki uspjeh – časopis uvršten u Current Contents citatnu bazu
2016. Zavod ima 2 viša znanstvena suradnika, 5 znanstvenih suradnika, 2 magistra znanosti, 9 doktora znanosti i 5 doktoranada.
2014-2019. Zaposlenici Zavoda u svojstvu suradnika ili voditelja sudjeluju u 13 znanstvenih projekata financiranih iz Europskih fondova, Hrvatske zaklade za znanost, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Farmaceutsko biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.
2017. Zavod prijavljuje infrastrukturni znanstveni projekt financiran bespovratnim sredstvima iz EU fondova s ciljem modernizacije i proširenja znanstvene djelatnosti.  Projekt uključuje uređenje prostora, opremanje analitičkim i pomoćnim analitičkim uređajima, laboratorijskim namještajem i informatičkom infrastrukturom.
2017. Zavod je nositelj znanstvenog projekta Novi oralni antikoagulansi – povezanost koncentracije lijeka i antikoauglantnog učinka kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt traje 4 godine, a voditelj projekta je dr. sc. Sandra Margetić.
2018. Odobreno financiranje infrastrukturnog projekta i potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekt pod nazivom Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice. Provedba projekta do 2020.
2019. Zavod ima 11 doktora znanosti i 1 magistra znanosti, od čega 2 viša znanstvena suradnika i 9 znanstvenih suradnika, te 8 doktoranada.