Predmet: Laboratorijska informatika

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Integrirani preddiplomski i diplomski studij

Predmet: Laboratorijska informatika

Predmetna nastava održava se u okviru studija Medicinske biokemije, Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (5. godina studija/9. semestar).

Voditelj kolegija: doc. dr. sc. Mario Štefanović

Suradnici na kolegiju: doc. dr. sc. Nora Nikolac Gabaj i doc. dr. sc. Ivana Ćelap

Skripta: Mario Štefanović, Nora Nikolac, Ivana Ćelap: Laboratorijska informatika s odabranim područjima medicinske informatike, Zagreb 2019 (download)

Materijali su dostupni putem Merlin sustava za e-učenje za školsku godinu 2022/2023

Teme predmeta:

# Naziv Opis
1. Uvod – Hardware hardware/software, dijelovi (arhitektura računala) otvaranje računala i spajanje komponenti instalacija programa, drivera
2. Software i operativni sustavi Operativni sustavi -MS DOS, Windows (XP, 7, 8, 10), Unix, Linux, MacOS, Android, Java… -Postavke operativnog sustava, sigurnost, prijenos podataka između uređaja, file share, skrivene postavke, ekstenzije Informacijski sustavi i njegovi sastavni dijelovi, računalne mreže -server, firewall, switch, umrežavanje računala, IP-adresa, WiFi, Bluetooth, povezivanje uređaja, telefona, analizatora -Udaljeni sigurni pristup računalu (VPN, remote desktop connection, TeamViewer) Zaštita podataka -Ograničenja prava korisnika -Backup, arhiviranje -Antivirusni i anti spyware programi
3. MS Word Tekst procesori (MS Word, Notepad, Open Office), stilovi, formatiranje teksta, tablica, slika, track changes, captions, references, kazalo pojmova, sadržaj.. Vježbe i praktični zadaci
4. MS Excel Tablični kalkulatori (MS Excel: izračuni formulama, pivot tables, filter, sort, grafikoni, prilagođeni ispis tablica, linkovi, import/export) Vježbe i praktični zadaci
5. MS PowerPoint, obrada fotografija Prezentacijski programi (MS Power Point: izrada prezentacije, skiciranje crteža, formatiranje) Slikovni programi, osnove (Corel PhotoPaint, Photoshop, i dr.) Vježbe i praktični zadaci
6. Informatizacija laboratorija i informacijski sustavi u zdravstvu Laboratorijski informacijski sustav, bolnički informacijski sustav Informatička podrška akreditaciji i praćenju laboratorijskih procesa Podaci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (elektronički zdravstveni podaci, e-karton) CEZIH (koncept, počeci, trenutna situacija) Integrirani zdravstveni informacijski sustav; Medicinske klasifikacije (MKB) HZZO matični podaci pacijenta, dopunsko osiguranje, matični brojevi, identifikacija osiguranika, internetski pristup uslugama) Obračun laboratorijskih usluga, sustav naplate, plaćanje po terapijskom postupku, DTP, DTS..
7. MS Access i baze podataka Baze podataka (Uvod u baze podataka, relacije, vrste baza podataka, MS SQL, MYSQL, MS Access i dr. ) Vježbe i praktični zadaci
8. Znanstvene baze podataka i pretraživanje baza podataka Bibliografske baze podataka (Journal Citation Reports, Scopus, Pubmed, Pubmed Central, Current Contents) Metrika znanstvene publicistike (Čimbenik odjeka, Hirschov indeks) Prijava članka u znanstveni časopis
9. Internet i sigurnost Internet domena i otvaranje domene, Internet adrese, sigurnost na Internetu Izrada i postavljanje Internet stranica, FTP pristup, tipovi web stranica, platforme (statičke, dinamičke web stranice, htm, php, asp), CMS, osnovne HTML naredbe principi pretraživanja, ključne riječi, wildcards, napredno Google pretraživanje, online baze podataka (OVID, PubMed, SCI)
10. Automatizacija i informatizacija laboratorija, LIS/BIS Prikaz automatizacije medicinsko biokemijskog laboratorija Prikaz aplikacije LIS – Klinlab Prijem/Obrada/Matični podaci/QC Prikaz aplikacije BIS – IN2 Izvještaji
11. Ispit Online ispit