O nama


Klinički zavod za kemiju
stručna je, znanstvena i nastavna jedinica u sastavu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice s osnovnom djelatnošću medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, koagulacije i imunologije, farmakološko-toksikološke analitike, molekularne dijagnostike te hitne laboratorijske dijagnostike.

Navedena dijagnostika predstavlja kontinuirani proces izrade svih dogovorenih pretraga u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse, u organizaciji i pod nadzorom priznatih laboratorijskih stručnjaka specijalista medicinskebiokemije i laboratorijske medicine te specijalista analitičke toksikologije.

Svoje usluge pruža klinikama i zavodima Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, pojedinačnim ispitanicima te ostalim zdravstvenim ustanovama u RH, a godišnje izradi oko 3,000.000 pretraga.

Zavod u svom stručnom radu obnaša i uvodi najsloženije dijagnostičke postupke, specifične pretrage i metode te nove tehnologije prema preporukama domaćih i internacionalnih stručnih društava. Kroz standardizaciju i procjenu analitičke i kliničke valjanosti specifičnih pretraga, a u timskom radu s kliničkim strukama, postavlja algoritme dijagnostike, praćenja uspješnosti terapije i procjene prognoze bolesti. Zavod je 2000. godine imenovan Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za medicinsko biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja, a na temelju postignutih rezultata tijekom petogodišnjih razdoblja 2006. i 2012. Ministarstvo potvrđuje i nadalje status Referentnog centra.

Referentni centar uključuje medicinsko biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja vezanih za internističku, urološku, neurološku, ginekološku, pedijatrijsku patologiju, hitna stanja uslijed i nakon kirurških zahvata, odnosno trovanja, te pritom jednako obrađuje uzorke krvi, likvora, mokraće i drugih tjelesnih tekućina poput plodove vode, ascitesa, pleuralnog izljeva, bronhoalveolarnog lavata ili zglobne tekućine. Rad Referentnog centra odvija se kontinuirano pa istovremeno osigurava hitni nalaz bolesnika iz područja općih, specijalističkih i subspecijalističkih laboratorijskih pretraga tijekom 24 sata, uz organizaciju, nadzor i medicinskobiokemijsku konzultaciju educiranih laboratorijskih stručnjaka.

Uz Referentni centar i hitnu laboratorijsku dijagnostiku usko je vezana pred-terapijska procjena primjene lijeka budući da terapijske nuspojave uvelike ovise o genotipu enzima koji metaboliziraju lijek. Predterapijsku procjenu omogućuje farmakogenetsko testiranje, na temelju kojeg se mogu raspoznati osobe s fenotipom slabog, dobrog ili prejakog metaboliziranja lijeka te predvidjeti mogući ishod – nuspojavu i/ili intoksikaciju, uspješno liječenje ili pak nedostatnu terapiju. Farmakogenetsko testiranje za potrebe optimiranja terapije provodi se na Odjelu za molekularnu dijagnostiku.

Uz temeljni stručni rad, Klinički zavod za kemiju kao nastavna baza Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluje u diplomskoj i poslijediplomskoj izobrazbi studenata te u izobrazbi svih profila zdravstvenih djelatnika na stručnom usavršavanju. Zavod provodi specijalizaciju iz struke medicinska biokemija i laboratorijska medicina te specijalizaciju iz analitičke toksikologije, a ujedno obnaša dio specijalizacije iz medicinskih specijalnosti (obiteljske medicine, ginekologije, transfuziologije, interne medicine te mnogih subspecijalizacija). U Zavodu se provodi pripravnički staž magistara medicinske biokemije, prvostupnika medicinske laboratorijske dijagnostike i zdravstvenih tehničara. Stručnjaci zavoda organiziraju i podučavaju na tečajevima trajne izobrazbe liječnika i medicinskih biokemičara, sudjeluju u organizaciji i održavaju predavanja na mnogim domaćim i inozemnim kongresima i simpozijima.

U posljednjih 10 godina djelatnici zavoda rukovodili su u kontinuitetu s tri znanstvena i jednim tehnološkim projektom koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, a znanstvena djelatnost Zavoda, samostalno ili u suradnji s kliničkim strukama, prožima sva područja stručnog rada Zavoda i čini ga prepoznatljivim u domaćoj i svjetskoj znanstvenoj bibliografiji. Primjerice, u posljednje 3 godine stručno-znanstvena aktivnost ogleda se u 89 objavljenih znanstvenih i stručnih radova, 98 kongresnih priopćenja, 70 pozvanih predavanja, 5 priručnika te 27 poglavlja u priručnicima. Najveći dio visokoobrazovanih djelatnika znanstveno je napredovao u znanstvenim stupnjevima i znanstvenim zvanjima pa zavod danas ima 2 magistra znanosti, 9 doktora znanosti, 5 doktoranada, 5 znanstvenih suradnika i 2 viša znanstvena suradnika. Tri djelatnika stekla su znanstveno-nastavno zvanja: docent i izvanredni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te docent na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Specijalistički se usavršilo 16 djelatnika, a za 6 djelatnika usavršavanje je u tijeku u razdoblju od 2016. do 2018.
U Zavodu radi 86 djelatnika – 20 visokoobrazovanih sveučilišnih stručnjaka, 33 prvostupnika, 29 zdravstveno-laboratorijskih tehničara i 4 specijalizanta koji će po završetku usavršavanja biti spremni za smjenu generacija.

Od 2007. godine Zavod je postigao status akreditiranog laboratorija u skladu s normom HR EN ISO 15189 čime se potvrđuje najviši stupanj europske kvalitete.

PROJEKTI:

HRZZ: Novi oralni antikoagulansi LAB-NOAC (IP-2016-06-8208)

EU PROJEKT: Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice